Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Funam Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokronoskiej 2 we Wrocławiu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z ustanowionym w jednostce inspektorem ochrony danych – Patrykiem Hebrowskim poprzez email: hebrowski@wp.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Dane osobowe uzyskane w związku z realizacją zadań spółki wykorzystywać będziemy wyłącznie w celu realizacji tych zadań.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazana pisemnie. (art. 6 ust. 1 a) RODO);
  2. nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie danych zebranych podczas rozpatrywania podania/wniosku/petycji;
  3. art. 6 ust. 1 b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  4. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  5. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Funam Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Funam Sp. z o.o.
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia Pani/Pana danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com