Chemia basenowa BAYROL

Active Oxygen Activator

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Acvtive Oxygen Activator  służy do pielęgnacji wody w wannach SPA i prywatnych basenach.

Produkt zawiera substancje zapewniające skutecznie zapobiegające rozwojowi glonów. Produkt zawiera zróżnicowane dodatki, zapewniające skuteczną koagulację.

Odpowiedni dobór składników powoduje uzyskanie krystalicznie czystej wody.

Sposób użycia

Produkt przeznaczony do cotygodniowej pielęgnacji wody w basenach i wannach z hydromasażem, w dawce 20 ml/m3 wody. Przed dozowaniem sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 - 7,6.

Zaleca się dozowanie bezpośrednio po rozpuszczeniu w wodzie produktu na bazie aktywnego tlenu, do dezynfekcji wody w basenach lub wannach z hydromasażem.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Puszka 1 l

Zagrożenia ( H; P )

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dodatkowe informacje i oznakowanie

Nie jest wymagane wentylowanie pomieszczeń. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Czas skutecznego ograniczania rozwoju glonów minimum 72 godziny.

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu

Zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Magazynować w suchym i chłodnym miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Zadbać, by etykiety były dobrze widoczne. Chronić bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed zamarznięciem.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Aerozol może wywołać podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych.

Kontakt ze skórą: Długotrwały lub powtarzający się kontakt może przyczynić się do wysuszenia skóry.

Kontakt z oczami: Rozpryski mogą wywołać podrażnienie i ustępujące zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie.

Po połknięciu: Mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Po wdychaniu: W razie zatrucia inhalacyjnego aerozolem ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży i produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku umieścić pojemnik w większym naczyniu (wiadro lub miska z tworzywa sztucznego). Wycieki na powierzchni utwardzonej absorbować materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową, sorbentem zwilżanym przez wodę. Zebrać sorbent i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Postępowanie z odpadami - pkt 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać dokładnie czyściwem, a następnie zmywać dużą ilością wody. Małe rozlewy zebrać wilgotną ścierką, którą następnie dokładnie wypłukać dużą ilością wody.

Postępowanie z odpadami produktu

07 06 99* inne niewymienione odpady. Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do cieczy roboczej, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. Bez przepłukiwania ma zastosowanie: 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Dodatkowa informacja - ważne wskazówki

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,6 za pomocą produktów BAYROL  pH-Minus lub pH-Plus.

Produkt jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Active Oxygen Activator
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Active Oxygen Activator

Ograniczanie rozwoju alg w basenach.
Płyn do pielęgnacji wody.

Active Oxygen Granules

Granulat w z aktywnym tlenem do pielęgnacji wody.

Spa Time Antifoam

Zapobieganie tworzeniu się piany w basenach i wannach SPA.

Spa Time Clarifier

Skoncentrowany koagulant w płynie do ręcznego dozowania.

Spa Time Filter Cleaner

Czyszczenie wkładów filtracyjnych katridżowych.

Spa Time Hardness Stabiliser

Preparat do zapobiegania wytrącaniu się osadów wapnia w wodzie.

Spa Time pH-Minus

Granulat przeznaczony do obniżania wartości pH.

Spa Time pH-Plus

Granulat przeznaczony do podwyższania wartości pH.

Spa Time Pipework Cleaner

Konserwacja i czyszczenie instalacji basenów i wanien SPA.

Spa Time Surface Cleaner

Czyszczenie powierzchni wanien SPA.

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com