Chemia basenowa BAYROL

Active Oxygen Granules

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Active Oxygen Granules  służy do pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Produkt zawiera substancje zapewniające skuteczną dezynfekcję wody, pozbawionej zapachu chloru.

Sposób użycia

Produkt Active Oxygen Granules przeznaczony jest do codziennej dezynfekcji wody w basenie (wannie z hydromasażem) - przed korzystaniem z kąpieli. Należy zastosować  dawkę 10 g/m3 wody (0,001%).

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,6 – sprawdzane przed dozowaniem produktu.

Wsypać odmierzoną ilość produktu do basenu (wanny z hydromasażem) w pobliżu dysz dolotowych, podczas pracy pompy obiegowej. Dozować każdego dnia, kiedy zaplanowano kąpiele. Po dozowaniu pompa obiegowa powinna być włączona przez co najmniej godzinę.

W czasie kilkunastu minut po rozpuszczeniu granulatu, sprawdzić zawartość aktywnego tlenu przy pomocy testera, wyskalowanego na zawartość substancji czynnej „bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu”. Powinna ona wynosić co najmniej 8 mg/l substancji czynnej. Przy wartościach niższych, należy dodać drugą dawkę produktu 10 g/m3 wody.

W przypadku niskiego obciążenia wody w basenie lub w wannie z hydromasażem oraz w korzystnych warunkach, można sprawdzić zawartość aktywnego tlenu przed dozowaniem produktu i jeśli jest wyższa od 8 mg/l substancji czynnej, przesunąć dozowanie na kolejny dzień.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Puszka 1 kg.

Zagrożenia ( H; P )

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H314 – Powoduje poważne oparzeniu skóry i uszkodzenia oczu
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P270  - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dodatkowe informacje i oznakowanie

Nie jest wymagane wentylowanie pomieszczeń.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Produkt szybko rozpuszcza się w wodzie, wywołując działanie bakteriobójcze w ciągu kilku minut do 1 godziny po dozowaniu.

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu

Magazynować w suchym i chłodnym miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte.

Po użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Magazynować osobno od substancji zapalnych. Zadbać, by etykiety były dobrze widoczne. Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania przepisów budowlanych w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Działa parząco. Wdychanie pyłów wywołuje oparzenia błon śluzowych układu oddechowego, z objawami kaszlu, kataru, obrzęku dróg oddechowych, stanu zapalnego nosa, gardła i krtani, spłycenia oddechu, a u osób szczególnie wrażliwych może wystąpić chemiczne zapalenie płuc. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt ze skórą: Działa parząco. Objawy o zróżnicowanym stopniu nasilenia (od bolesnego zaczerwienienia do nadżerek i nekrozy komórek) mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Produkt może wywołać odbarwienia skóry. Powtarzający się kontakt może prowadzić do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Wywołuje poważne oparzenia oczu. Może powodować uszkodzenie rogówki, utratę widzenia. Granule mogą wywołać urazy mechaniczne oczu.

Po połknięciu: Działa parząco. Działa szkodliwie. Wywołuje oparzenia błon śluzowych układu pokarmowego. Możliwość perforacji układu pokarmowego, zwłaszcza w stanach chorobowych lub po przebytych zabiegach medycznych.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii, lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza.

Po wdychaniu: W przypadku zatrucia inhalacyjnego pyłem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. W razie nasilonych lub przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem i spłukać wodą. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. Nie lekceważyć drobnych cząstek na skórze, które nie wywołują natychmiastowego podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, złuszczenia, nadżerek lub innych objawów oparzenia skóry - zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Wezwać pomoc lekarską.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozsypania zebrać mechanicznie - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Unikać zbierania materiałów palnych razem z produktem (np. części roślin, itp.). Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu produktu na sucho, zmyć wodą z detergentem. Nie zbierać przy pomocy odkurzaczy przeznaczonych do sprzątania. W przypadku rozsypania małych ilości produktu – zebrać wilgotną ściereczką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

06 13 01* nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy.

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody basenowej, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Dodatkowa informacja - ważne wskazówki

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,6 za pomocą produktów BAYROL  pH-Minus lub pH-Plus.

Produkt jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Active Oxygen Granules
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Active Oxygen Activator

Ograniczanie rozwoju alg w basenach.
Płyn do pielęgnacji wody.

Active Oxygen Granules

Granulat w z aktywnym tlenem do pielęgnacji wody.

Spa Time Antifoam

Zapobieganie tworzeniu się piany w basenach i wannach SPA.

Spa Time Clarifier

Skoncentrowany koagulant w płynie do ręcznego dozowania.

Spa Time Filter Cleaner

Czyszczenie wkładów filtracyjnych katridżowych.

Spa Time Hardness Stabiliser

Preparat do zapobiegania wytrącaniu się osadów wapnia w wodzie.

Spa Time pH-Minus

Granulat przeznaczony do obniżania wartości pH.

Spa Time pH-Plus

Granulat przeznaczony do podwyższania wartości pH.

Spa Time Pipework Cleaner

Konserwacja i czyszczenie instalacji basenów i wanien SPA.

Spa Time Surface Cleaner

Czyszczenie powierzchni wanien SPA.

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com