Chemia basenowa BAYROL

Spa Time Antifoam

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Produkt zapobiegający tworzeniu się piany w basenach i wannach SPA. W trakcie użytkowania basenów i wanien SPA w wodzie mogą pojawić się pozostałości mydła i produktów do pielęgnacji ciała. Produkt Spa Time Antifoam został opracowany i sprawdzony jako skuteczny i szybko działający środek zapobiegawczy.

Sposób użycia

Zalecana dawka: 10 ml na 1 m3 dodane bezpośrednio do wody.

Przed użyciem mocno wstrząsnąć butelką produktu.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Butelka 1 l

Zagrożenia ( H; P )

P102 – chronić przed dziećmi.
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Nie są znane dla produktu.

Kontakt ze skórą: Nie wykazuje właściwości drażniących ani uczulających.

Kontakt z oczami: Rozpryski cieczy mogą wywołać podrażnienia i cofające się uszkodzenie (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie).

Po połknięciu: Brak informacji o działaniu produktu jako takiego.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: W normalnych warunkach stosowania produkt nie wydziela szkodliwych oparów ani aerozoli.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. oczyścić mechanicznie (ręcznikiem papierowym, czyściwem bawełnianym), po czym zmyć wodą z mydłem. Nie używać żadnych rozpuszczalników.  W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez ok. 15 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Jeśli dolegliwości nie ustępują - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Jeśli dolegliwości nie ustępują, zapewnić pomoc lekarską.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową, czyściwem. Zebrać sorbent i grunt - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Nie spłukiwać cieczy wodą. Nie używać żadnych rozpuszczalników. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać dokładnie czyściwem, a następnie zmyć wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

06 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Preparat niepalny.

Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty rozkładu - chlorowodór.

Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne. Wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.

Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające gazy mgiełką wodną

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Spa Time Antifoam
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Active Oxygen Activator

Ograniczanie rozwoju alg w basenach.
Płyn do pielęgnacji wody.

Active Oxygen Granules

Granulat w z aktywnym tlenem do pielęgnacji wody.

Spa Time Antifoam

Zapobieganie tworzeniu się piany w basenach i wannach SPA.

Spa Time Clarifier

Skoncentrowany koagulant w płynie do ręcznego dozowania.

Spa Time Filter Cleaner

Czyszczenie wkładów filtracyjnych katridżowych.

Spa Time Hardness Stabiliser

Preparat do zapobiegania wytrącaniu się osadów wapnia w wodzie.

Spa Time pH-Minus

Granulat przeznaczony do obniżania wartości pH.

Spa Time pH-Plus

Granulat przeznaczony do podwyższania wartości pH.

Spa Time Pipework Cleaner

Konserwacja i czyszczenie instalacji basenów i wanien SPA.

Spa Time Surface Cleaner

Czyszczenie powierzchni wanien SPA.

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com