Chemia basenowa BAYROL

Spa Time Filter Cleaner

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Produkt do czyszczenia i wydłużenia żywotności wkładów filtracyjnych (katridżowych). W trakcie filtracji w kartridżach odkładają się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Mogą one powodować trudności z pielęgnacją wody i jej dezynfekcją. Produkt Filter Cleaner został opracowany i sprawdzony jako granulat dedykowany do czyszczenia filtrów ( kartridżów ) w wannach SPA.

Sposób użycia

Rozpuścić całą zawartość saszetki w wiadrze z wodą. Przy dużych wkładach należy rozpuścić 2 saszetki. Przed przystąpieniem do czyszczenia wkładu należy usunąć duże cząstki brudu i wkład zanurzyć w przygotowanym roztworze ( używać rękawic ochronnych ). Filtr pozostawić zanurzony w roztworze od 3 do 5 godzin w zależności od stopnia zabrudzenia, obracając kilkakrotnie w odstępach czasu. Po zakończonych czynnościach przemyć filtr czystą wodą.

Filtr należy czyścić co 4 tygodnie ( czyszczenie przeprowadzać częściej w przypadku częstego użytkowania SPA ). Co 6 miesięcy należy wymieniać wkład filtracyjny.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Dodatkowe informacje i oznakowanie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • Działa drażniąco na skórę.
 • Działa drażniąco na oczy.
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności:

 • Unikać uwolnienia do środowiska.
 • Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • Przechowywać pod zamknięciem.
 • Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.
 • Zdjąć zanieczyszczoną odzież
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
 • Chronić przed dziećmi.
 • W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pracy nie jeść i nie pić. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Unikać wzniecania pyłu. Nie wdychać pyłu. Podczas dozowania używać rękawic ochronnych i okularów lub osłony twarzy.

Zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Magazynować w suchym miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Zadbać, by etykiety były dobrze widoczne. Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania przepisów w zakresie magazynowania substancji chemicznych.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. Wskazówki pierwszej pomocy

Po wdychaniu: Wdychanie pyłu może wywołać podrażnienia błony śluzowych układu oddechow go,z objawami astmatycznymi, bólami głowy, osłabieniem, trudnościami w oddychaniu.

Kontakt ze skórą: Działa drażniąco. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia skóry (a nawet nadżerek) mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub często powtarzający się kontakt powoduje utratę naturalnej ochrony lipidowej i wysuszenie skóry, co dodatkowo zwiększa ryzyko uszkodzenia skóry i wystąpienie dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Działa drażniąco, może wywołać cofające się uszkodzenie (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie). U osób szczególnie podatnych (lub w przypadku zaniechania płukania) może wywołać poważne uszkodzenie wzroku: zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie rogówki.

Po połknięciu: Nie jest znane z praktyki stosowania produktu. Mogą wystąpić objawy: ból gardła i przełyku, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka. Po spożyciu stężonego roztworu produktu - u osób szczególnie podatnych (lub po przebytych chorobach) nie można wykluczyć perforacji układu pokarmowego.

Wskazówki pierwszej pomocy

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza.

Po wdychaniu: Produkt nie wydziela szkodliwych oparów w normalnych warunkach. W przypadku podejrzenia zatrucia pyłem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Oczy dokładnie, przez ok. 15 minut, przemyć dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Nie lekceważyć kontaktu z oczami, który nie wywołuje objawów działania drażniącego – przemywać oczy jak wskazano wyżej. W przypadku przedłużających się dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozszczelnienia pojemnika - zebrać mechanicznie. Zebrany produkt i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać przy pomocy odkurzacza. Nie spłukiwać proszku wodą.. W przypadku rozsypania małych ilości pyłu/okruchów produktu – zebrać wilgotną ściereczką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

06 01 06* inne kwasy. Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, jednak zaleca się opróżnione opakowanie, po użyciu ostatniej porcji produktu, przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody. Tak oczyszczone opakowanie traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Dokumenty do pobrania

Spa Time Filter Cleaner
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Active Oxygen Activator

Ograniczanie rozwoju alg w basenach.
Płyn do pielęgnacji wody.

Active Oxygen Granules

Granulat w z aktywnym tlenem do pielęgnacji wody.

Spa Time Antifoam

Zapobieganie tworzeniu się piany w basenach i wannach SPA.

Spa Time Clarifier

Skoncentrowany koagulant w płynie do ręcznego dozowania.

Spa Time Filter Cleaner

Czyszczenie wkładów filtracyjnych katridżowych.

Spa Time Hardness Stabiliser

Preparat do zapobiegania wytrącaniu się osadów wapnia w wodzie.

Spa Time pH-Minus

Granulat przeznaczony do obniżania wartości pH.

Spa Time pH-Plus

Granulat przeznaczony do podwyższania wartości pH.

Spa Time Pipework Cleaner

Konserwacja i czyszczenie instalacji basenów i wanien SPA.

Spa Time Surface Cleaner

Czyszczenie powierzchni wanien SPA.

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com