Chemia basenowa BAYROL

Spa Time pH-Minus

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

pH-Minus służy do obniżania i stabilizowania wartości pH wody w wannach SPA i basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie wartości pH w zakresie 7,0 – 7,6.

pH-Minus jest produktem o wysokiej jakości i czystości chemicznej. Nie zanieczyszcza i nie powoduje zmętnienia wody.

Jest szybko i całkowicie rozpuszczalny w wodzie i bardzo poręczny w użyciu. Preparat zawiera dwusiarczan sodu i ma wygląd małych, żółtawych i bezwonnych granulek.

Sposób użycia

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 - 7,6 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu za pomocą testera i w razie potrzeby wartość tę korygować.

W celu obniżenia odczynu o 0,1 pH potrzeba 10 g pH-Minus na 1 m3 wody w wannie SPA i basenach kąpielowych.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ważne wskazówki

pH Minus należy dozować porcjami do wody podczas pracy pompy obiegowej.

Preparatu nie należy dozować przed filtrem.

Po dozowaniu należy odczekać co najmniej 2 godziny i skontrolować wartość pH. W razie zbyt niskiego odczynu dozowanie należy powtórzyć.

Wielkość opakowania

 Puszka 1,5 kg 

Zagrożenia ( H; P )

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H319 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P309+P311 – W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Produkt nie wydziela szkodliwych oparów w normalnych warunkach. Pyły mogą wywołać podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego. Symptomy narażenia na aerozole: drapanie w gardle, kaszel.

Kontakt ze skórą: Może wywołać podrażnienia. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia skóry (a nawet nadżerek) mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub często powtarzający się kontakt powoduje utratę naturalnej ochrony lipidowej i wysuszenie skóry, co dodatkowo zwiększa ryzyko uszkodzenia skóry i wystąpienia dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Działa drażniąco, może wywołać poważne uszkodzenie wzroku (zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie i uszkodzenie rogówki).

Po połknięciu: Spożycie powoduje podrażnienie błony śluzowej ust, gardła, układu pokarmowego. U osób szczególnie podatnych (lub po przebytych chorobach) nie można wykluczyć perforacji układu pokarmowego.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Po wdychaniu: W razie podejrzenia inhalacji pyłu - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. Jeśli objawy nie ustępują lub stan poszkodowanego pogarsza się, zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze spłukać wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez ok. 10 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Założyć jałowy opatrunek i zapewnić pomoc lekarską.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Zapewnić pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozsypania zebrać mechanicznie - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego usunięcia. Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami - pkt 13. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu przy pomocy odkurzacza, zmyć dużą ilością wody.

Postępowanie z odpadami produktu

06 01 01* kwas siarkowy i siarkawy

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny.

Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Mogą wystąpić rozpryski gorącej i żrącej cieczy. Może tworzyć się mgła kwasu siarkowego i tlenki siarki. Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. Wydzielające się opary i dymy przykryć mgiełką wodną.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Spa Time pH-Minus
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Active Oxygen Activator

Ograniczanie rozwoju alg w basenach.
Płyn do pielęgnacji wody.

Active Oxygen Granules

Granulat w z aktywnym tlenem do pielęgnacji wody.

Spa Time Antifoam

Zapobieganie tworzeniu się piany w basenach i wannach SPA.

Spa Time Clarifier

Skoncentrowany koagulant w płynie do ręcznego dozowania.

Spa Time Filter Cleaner

Czyszczenie wkładów filtracyjnych katridżowych.

Spa Time Hardness Stabiliser

Preparat do zapobiegania wytrącaniu się osadów wapnia w wodzie.

Spa Time pH-Minus

Granulat przeznaczony do obniżania wartości pH.

Spa Time pH-Plus

Granulat przeznaczony do podwyższania wartości pH.

Spa Time Pipework Cleaner

Konserwacja i czyszczenie instalacji basenów i wanien SPA.

Spa Time Surface Cleaner

Czyszczenie powierzchni wanien SPA.

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com