Chemia basenowa BAYROL

Spa Time Pipework Cleaner

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Produkt do czyszczenia instalacji wanien SPA i basenów przed wymianą wody. W trakcie użytkowania basenu, w rurociągach i oprzyrządowaniu odkładają się zanieczyszczenia w postaci osadów.

Mogą one powodować trudności z pielęgnacją wody i jej dezynfekcją. Produkt Pipework Cleaner został opracowany i sprawdzony jako granulat dedykowany do głębokiego czyszczenia rurociągów i oprzyrządowania SPA.

Sposób użycia

Zalecana dawka 200 g/m3 wody. Dodawać odmierzoną dawkę produktu do kartridża filtra, skimmera lub jednostki dozującej i włączyć pompę na około 5 minut. Produkt można dozować do wody w basenie, po uprzednim rozpuszczeniu granulatu w wiaderku (5 litrów wody na każde 200 g produktu). Zawartość wiaderka wlać do wody podczas pracy pompy i pozostawić włączoną pompę na około 5 minut. Po wyłączeniu pompy odczekać około 1 godzinę i włączyć ponownie pompę na krótki czas. Osady i zanieczyszczenia powinny być usuwane do basenu / SPA.

  • Wypuścić wodę z wanny SPA / basenu i orurowania. W miarę potrzeby wyczyścić nieckę wanny SPA / basenu przy pomocy Surface Cleaner.
  • Napełnić wannę SPA / basen świeżą wodą.
  • Nie stosować w basenach ze stojącą wodą.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Puszka 1 kg

Zagrożenia ( H; P )

H302 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
P260  - Nie wdychać pyłu.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Pyły działają drażniąco na błony śluzowe nosa, gardła i układu oddechowego. U osób szczególnie wrażliwych wdychany pył może prowadzić do nekrozy komórek nabłonkowych układu oddechowego. Połykanie pyłu zatrzymanego na śluzówce nosa i gardła, może wywołać objawy jak po spożyciu.  Dodatkowe zagrożenia toksykologiczne wynikają z wydzielania się chloru. Symptomy narażenia: drapanie w gardle, kaszel, katar, trudności w oddychaniu.

Kontakt ze skórą: Działa parząco. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia skóry, nadżerek, mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub często powtarzający się kontakt powoduje utratę naturalnej ochrony lipidowej i wysuszenie skóry, co dodatkowo zwiększa ryzyko uszkodzenia skóry i wystąpienia dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Pyły i stężone roztwory działają parząco i wywołują uszkodzenie wzroku (zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie, nieostre widzenie).

W przypadku zaniedbania płukania oczu, może spowodować poważne uszkodzenie (zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie i uszkodzenie rogówki).

Po połknięciu: Działa parząco na błony śluzowe jamy ustnej, gardła i przełyku. Mogą wystąpić: ślinotok, złuszczenie błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha. Dodatkowe zagrożenie toksykologiczne wynika z wydzielania się chloru w układzie pokarmowym. Po połknięciu wywołuje uczucie wzdęcia, nudności, wymioty, biegunkę.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Osoby udzielające pomocy muszą zachować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa – produkt w kontakcie z kwasami wydziela gazowy chlor.

Po wdychaniu: Ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. Jeśli  dolegliwości przedłużają się - zapewnić pomoc lekarską. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Wezwać pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem i spłukać wodą. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, złuszczenia, nadżerek lub innych objawów uszkodzenia skóry - zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarza.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozszczelnienia pojemnika - zebrać mechanicznie. Zebrany produkt i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać przy pomocy odkurzacza, po czym, zmyć dużą ilością wody. W przypadku rozsypania małych ilości pyłu/okruchów produktu – zebrać wilgotną ściereczką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

06 02 99* inne niewymienione odpady. Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, jednak zaleca się opróżnione opakowanie, po użyciu ostatniej porcji produktu, przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody. Tak oczyszczone opakowanie traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny.

Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i rozkładu, tym silnie alkaliczne dymy i aerozole, chlor, chlorowodór, chlorek azotu. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Spa Time Pipework Cleaner
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Preparaty do wanien SPA

Zestaw preparatów SPA Set i pojedyncze preparaty

Active Oxygen Activator

Ograniczanie rozwoju alg w basenach.
Płyn do pielęgnacji wody.

Active Oxygen Granules

Granulat w z aktywnym tlenem do pielęgnacji wody.

Spa Time Antifoam

Zapobieganie tworzeniu się piany w basenach i wannach SPA.

Spa Time Clarifier

Skoncentrowany koagulant w płynie do ręcznego dozowania.

Spa Time Filter Cleaner

Czyszczenie wkładów filtracyjnych katridżowych.

Spa Time Hardness Stabiliser

Preparat do zapobiegania wytrącaniu się osadów wapnia w wodzie.

Spa Time pH-Minus

Granulat przeznaczony do obniżania wartości pH.

Spa Time pH-Plus

Granulat przeznaczony do podwyższania wartości pH.

Spa Time Pipework Cleaner

Konserwacja i czyszczenie instalacji basenów i wanien SPA.

Spa Time Surface Cleaner

Czyszczenie powierzchni wanien SPA.

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com