Chemia basenowa BAYROL

pH-Plus

pH-Plus

Regulacja odczynu wody pH

Podwyższanie wartości pH

pH-Plus służy do podwyższania wartości pH oraz alkaliczności całkowitej wody w basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

pH-Plus jest produktem o wysokiej czystości chemicznej.

Nie zanieczyszcza i nie powoduje zmętnienia wody. Jest szybko i całkowicie rozpuszczalny w wodzie i bardzo poręczny w użyciu. Preparat zawiera węglan i dwuwęglan sodu i ma wygląd małych, białych i bezwonnych granulek.

Sposób użycia

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 - 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu za pomocą testera i w razie potrzeby wartość tę korygować.

W celu obniżenia odczynu o 0,1 pH potrzeba 100 g pH-Plus na 10 m3 wody w basenie.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ważne wskazówki

pH Plus należy dozować porcjami do wody w pobliżu dysz dopływowych lub w wielu miejscach basenu podczas pracy pompy obiegowej.

Preparatu nie należy dozować przed filtrem.

Po dozowaniu należy odczekać co najmniej 2 godziny i skontrolować wartość pH. W razie zbyt niskiego odczynu dozowanie należy powtórzyć.

W przypadku konieczności użycia dużych ilości preparatu należy dozować go małymi porcjami w wielu miejscach basenu, gdyż lokalne zwiększenie odczynu w wodzie może powodować wytrącanie się osadów wapnia, zwłaszcza przy twardej wodzie.

Wielkość opakowania

  • Karton 1,5 kg (3 torebki po 500 g).
  • Wiadro 5 kg.

Zagrożenia ( H; P )

H319 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją  / ulotką informacyjną.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Pyły mogą wywołać podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i układu oddechowego. Połykanie pyłu zatrzymanego na śluzówce nosa i gardła może wywołać objawy, jak po spożyciu.

Kontakt ze skórą: Długotrwały lub często powtarzający się kontakt może powodować utratę naturalnej ochrony lipidowej i wysuszenie skóry.

Kontakt z oczami: Działa drażniąco, wywołując łzawienie, zaczerwienie, pieczenie, nieostre widzenie. W przypadku zaniedbania płukania oczu bezpośrednio po kontakcie, może spowodować poważniejsze uszkodzenie (zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie i uszkodzenie rogówki).

Po połknięciu: Uczucie wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka.

Informacje dodatkowe: Reakcja z kwasem żołądkowym prowadzi do wydzielenia się ditlenku węgla - po spożyciu większej ilości, u osób podatnych lub po przebytych chorobach, istnieje ryzyko perforacji ściany żołądka pod wpływem wzrostu ciśnienia.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Po wdychaniu: W przypadku podejrzenia zatrucia pyłem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Dokładnie, przez ok. 15 minut, przemyć dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W przypadku przedłużających się dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przeprowadzić w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. W przypadku przedłużających się dolegliwości - zapewnić pomoc lekarską

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Zebrać mechanicznie - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego usunięcia. Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami - pkt 13. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu przy pomocy odkurzacza, zmyć wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

06 03 14  sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13.      

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt nie jest palny. Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie określa się Podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury wydziela się ditlenek węgla. Zaleca się pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi. Pojemniki chłodzić wodą.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta pH-Plus
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Regulacja odczynu wody pH

Podwyższanie wartości pH

pH-Plus

Szybko rozpuszczalny granulat przeznaczony do podwyższania odczynu pH wody.

Opakowanie:

  • Karton 1,5 kg (3 torebki po 500 g).
  • Wiadro 5 kg.

pH-Plus w płynie

Skoncentrowany środek w płynie do podwyższania odczynu pH wody w basenach wyposażonych w instalację automatycznego dozowania.

Opakowanie:

  • kanister 25 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com