Chemia basenowa BAYROL

pH-Plus w płynie

pH-Plus w płynie

Regulacja odczynu wody pH

Podwyższanie wartości pH

pH-Plus w płynie służy do ciągłego podwyższania i stabilizowania wartości pH wody i może być stosowany wyłącznie w basenach posiadających automatyczną instalację dozującą.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

pH-Plus w płynie jest roztworem wodorotlenku sodu o dużym stężeniu. Dzięki użyciu w procesie produkcji wody destylowanej jest preparatem o dużej czystości chemicznej.

Sposób użycia

Stosowanie środka powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego.

W celu podwyższenia odczynu wody o 0,1 pH potrzeba 0,1 l pH-Plus w płynie na 10 m3 wody w basenie.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ważne wskazówki

pH Plus w płynie jest produktem gotowym do bezpośredniego użycia. Do produktu nie należy dolewać wody.

Stosując pH Plus w płynie należy zapoznać się koniecznie z instrukcją obsługi automatycznej instalacji dozującej.

Wielkość opakowania

Kanister 25 kg.

Zagrożenia ( H; P )

H290 – Może powodować korozję metali.
H319 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P309+P311 – W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Wdychanie aerozolu w stężeniach znacznie przekraczających wartości NDS, NDSCh, może wywołać podrażnienie i poparzenia błon śluzowych i dróg oddechowych. Objawy mogą wystąpić do kilku godzin po ekspozycji. Symptomy narażenia: drapanie w gardle, kaszel, astma, trudności w oddychaniu, bóle głowy i klatce piersiowej. Może wystąpić perforacja układu oddechowego.

Kontakt ze skórą: Wywołuje poważne i bolesne oparzenia. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Rozpryski cieczy wywołują poważne oparzenia oczu. Może powodować zmętnienie rogówki, uszkodzenia tęczówki, zmianę koloru oczu.

Po połknięciu: Spożycie wywołuje oparzenia ust, jamy ustnej, gardła, przełyku i żołądka. Może wystąpić perforacja układu pokarmowego.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Po wdychaniu: Produkt nie wydziela szkodliwych oparów w normalnych warunkach. W przypadku zatrucia aerozolem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Wezwać pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem. Założyć jałowy opatrunek. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Oczy dokładnie, przez ok. 15 minut, przemyć dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym do alkaliów np. piaskiem, ziemią okrzemkową, wermikulitem, sorbentem do cieczy silnie alkalicznych. Zebrać sorbent i umieścić w oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Zanieczyszczony grunt ze-brać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami - pkt 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu sorbentu, zmyć dużą ilością wody.

Postępowanie z odpadami produktu

06 02 04* wodorotlenek sodowy i potasowy.

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

06 02 04* wodorotlenek sodowy i potasowy.

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny.

Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazy-nowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Mogą wystąpić rozpryski gorącej i żrącej cieczy. Może tworzyć się mgła kwasu siarkowego i tlenki siarki. Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. Wydzielające się opary i dymy przykryć mgiełką wodną.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta pH-Plus w płynie
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Regulacja odczynu wody pH

Podwyższanie wartości pH

pH-Plus

Szybko rozpuszczalny granulat przeznaczony do podwyższania odczynu pH wody.

Opakowanie:

  • Karton 1,5 kg (3 torebki po 500 g).
  • Wiadro 5 kg.

pH-Plus w płynie

Skoncentrowany środek w płynie do podwyższania odczynu pH wody w basenach wyposażonych w instalację automatycznego dozowania.

Opakowanie:

  • kanister 25 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com