Chemia basenowa BAYROL

Vari Tab

VariTab / Chlorilong Ultimate 7

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie chloru

VariTab są tabletkami przeznaczonymi do kompleksowej pielęgnacji wody w basenach.

Zapewniają szokową i ciągłą dezynfekcję wody wraz z koagulacją, dzięki zastosowaniu dwóch substancji dezynfekujących, o zróżnicowanych właściwościach.

Niebieska część tabletki szybko rozpuszcza się w wodzie, zapewniając szokową dezynfekcję w celu usunięcia bakterii i zmętnienia wody w basenie oraz pozostałych zanieczyszczeń organicznych.

Biała część tabletki rozpuszcza się powoli, zapewniając ciągłą dezynfekcję i koagulację wody, w ciągu około 7 – 10 dni.

Tabletki o masie 300 g mają charakterystyczny zapach chloru.

Granulki z rozpuszczającej się tabletki, przenoszone są ze skimmera do wnętrza filtra i osiadają na złożu filtracyjnym. Jak wykazały badania firmy Bayrol, właśnie zanieczyszczenie złoża filtracyjnego jest najczęstszą przyczyną złej jakości wody w basenie.

Sposób użycia

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,6. Tabletki należy umieszczać w skimmerze podczas pracy pompy obiegowej, po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu i wypłukaniu filtra. Po dozowaniu pompa powinna być jeszcze włączona przez co najmniej godzinę.

Jedna tabletka przeznaczona jest do uzdatniania wody w basenie o objętości około 30 m3 przez okres 10 – 14 dni, jednakże przy pierwszym dozowaniu należy użyć 2 tabletek na 30 m3 wody.

Zawartość wolnego chloru należy sprawdzać co najmniej raz w tygodniu za pomocą testera. Jeżeli zawartość ta jest mniejsza niż 0,3 mg/l należy użyć 2 tabletek VariTab na 30 m3 wody, natomiast jeśli jest wyższa niż 1,5 mg/l należy opuścić jedno dozowanie.

Dodatkowe wskazówki:

Dozować całą tabletkę. Nie należy wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu (może spowodować odbarwienia). Nie stosować w basenach ze stojącą wodą.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Wiadro 5,4 kg

Zagrożenia ( H; P )

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH 206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczna gazy ( chlor )
P270  - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dodatkowe informacje i oznakowanie

Chronić przed wilgocią - po przyniesieniu pojemnika z zimnego magazynu, przed otwarciem odczekać do zaniku orosienia na powierzchni pojemnika. Dozować całą tabletkę. Nie jest wymagane wentylowanie pomieszczeń. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Produkt dwufazowy:

 

 • niebieska część tabletki szybko rozpuszcza się w wodzie, wywołując działanie bakteriobójcze w ciągu kilku minut do 1 godziny po dozowaniu,
 • biała część tabletki trudniej rozpuszcza się w wodzie, wywołując przedłużone w czasie działanie bakteriobójcze.

 

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu, jednak zaleca się wieczorne zastosowanie produktu i korzystanie następnego dnia od rana.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu

Zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Magazynować w suchym i chłodnym miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Magazynować osobno od kwasów i substancji podatnych na utlenianie. Chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Zadbać, by etykiety były dobrze widoczne. Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania przepisów w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Pyły działają drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych. Dodatkowe zagrożenia toksykologiczne wynikają z wydzielania się chloru. Objawy po wdychaniu pyłu: duszność, kaszel, katar. U osób wrażliwych może wystąpić chemiczne zapalenie płuc.

Kontakt ze skórą: Może wywołać podrażnienie i odbarwienia skóry. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub powtarzający się kontakt może przyczynić się do dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Działa drażniąco i stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Zaniedbanie płukania oczu po kontakcie, może wywołać poważne uszkodzenie wzroku – uszkodzenie spojówek oraz uszkodzenie rogówki.

Po połknięciu: Działa szkodliwie. W pierwszym rzędzie wywołuje podrażnienie błon śluzowych układu pokarmowego. Główne zagrożenie toksykologiczne wynika z wydzielania się chloru w układzie pokarmowym.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza. Osoby udzielające pomocy muszą zachować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa – w kontakcie z kwasami wydziela gazowy chlor.

Po wdychaniu: W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W przypadku przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Zebrać mechanicznie, unikając wzniecania pyłu - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Pojemnik zamknąć lekko lub użyć pojemnika z zaworem oddechowym – nie pozwalać na niekontrolowany wzrost ciśnienia pod wpływem wydzielających się gazów (chlor). Unikać zbierania materiałów palnych razem z rozkruszonym produktem (np. części roślin, itp.). Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami – zgodnie z sekcją 13 karty charakterystyki. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu produktu na sucho, zmyć wodą z detergentem. W przypadku rozsypania małych ilości pyłu/okruchów produktu – zebrać wilgotną ściereczką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą. Nie zbierać pyłu/okruchów przy pomocy odkurzaczy przeznaczonych do sprzątania. Informacje dodatkowe: Produkt pod wpływem wody wydziela gazowy chlor. Jeśli oczyszczanie wykonuje wykwalifikowany personel, można użyć środków neutralizujących aktywny chlor, np. roztwory tiosiarczanu sodu. Może powodować odbarwienia powierzchni narażonych na kontakt z produktem lub z wydzielającymi się gazami.

Postępowanie z odpadami produktu

06 13 01* nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy. Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Opakowanie wewnętrzne - worek PE – 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, jednak zaleca się opróżniony worek, po użyciu ostatniej tabletki, przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczony worek traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Opakowanie zewnętrzne (wiadro) 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Dodatkowa informacja - ważne wskazówki

 • Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,6 za pomocą preparatów pH-Minus lub pH-Plus.
 • Tabletki nie należy wrzucać bezpośrednio do wody, aby uniknąć odbarwień pokrycia basenu, a zwłaszcza folii. Nie wolno ich także wrzucać do pojemników ze stojącą wodą.
 • Po wystąpieniu glonów można dodatkowo zastosować Desalgine lub Desalgine Jet zgodnie z zaleceniami zawartymi na opakowaniu.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta VariTab
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie chloru

VariTab / Chlorilong Ultimate 7

Dwuwarstwowe tabletki do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Skutecznie dezynfekuje wodę wraz ze złożem filtracyjnym oraz usuwa zmętnienie wody.

Opakowanie:

 • Wiadro 5,4 kg

Complete & Easy

Szybko rozpuszczalny granulat do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Skutecznie dezynfekuje wodę, usuwa jej zmętnienie oraz zwalcza glony.

Opakowanie:

 

 • Wiadro 2,24 kg
 • Wiadro 4,48 kg

 

Chlorifix Supreme / Chlorifix

Szybko rozpuszczalny granulat chlorowy do szokowej dezynfekcji. Szybko zwalcza glony, usuwa zmętnienie i zielony kolor wody. 

Opakowanie:

 • wiadro 10 kg
 • wiadro 5 kg
 • puszka 1 kg

Chloriklar Supreme

Szybko rozpuszczalne 20 g tabletki do szokowej dezynfekcji wody. Szybko zwalcza glony, usuwa zmętnienie i zielony kolor wody.

Opakowanie:

 • wiadro 5 kg
 • puszka 1 kg

Chlorilong Supreme / Chlorilong

Wolno rozpuszczalne 200 g tabletki do ciągłej dezynfekcji wody.

Opakowanie:

 • Puszka 1 kg.
 • Wiadro 5 kg

 

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide

Stabilizowany podchloryn sodu do ciągłej dezynfekcji wody w basenach wyposażonych w instalację automatycznego dozowania.

Opakowanie:

 • Kanister 30 l

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com