Chemia basenowa BAYROL

Chlorifix Supreme / Chlorifix

Chlorifix Supreme / Chlorifix

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie chloru

Chlorifix Supreme / Chlorifix jest szybko rozpuszczalnym preparatem w postaci mikrogranulek o działaniu dezynfekcyjnym używanym głównie do szokowego chlorowania. Produkt powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących zmętnienie wody w basenach kąpielowych.

Produkt jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów. Może być stosowany do twardej wody.

Produkt zawieraj 56% stabilizowanego wolnego chloru w postaci dihydratu dichloroizocyjanuranu sodu i posiadają charakterystyczny zapach chloru. Chlorifix Supreme / Chlorifix jest odporny na duże nasłonecznienie i wyższą temperaturę wody w basenie.

Sposób użycia

Warunkiem skutecznej dezynfekcji wody basenowej jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).

Pierwsze i cotygodniowe dozowanie do wody basenowej: 50 g Chlorifix’u Supreme na 10 m3 wody w basenie.

Dezynfekcja szokowa: Przy mętnej wodzie: 200 g na 10 m3 wody.

W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć produktów ograniczających ich wzrost (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki) .

Dodatkowe wskazówki:

Produkt należy dozować po uprzednim rozpuszczeniu w plastikowym wiadrze z wodą. Nie umieszczać granulatu w dozownikach przepływowych. W celu lepszego wymieszania produkt należy dozować blisko dopływu wody, najlepiej wieczorem po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu.

Przy intensywnej eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej i w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki. Stosować nie częściej niż raz na dobę.

Po wykonaniu szokowego chlorowania można kąpać się w basenie dopiero wtedy, gdy zawartość wolnego chloru spadnie poniżej 3 mg/l. Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.

Dawka skuteczna określona metodą wg PN-EN 1276:2010 w wodzie zawierającej 0,3 g/l albuminy: 200 mg/dm3 (0,020%).

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

 • Puszka 1 kg
 • Wiadro 5 kg
 • Wiadro 10 kg

Zagrożenia ( H; P )

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270  - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Możliwe objawy ostre/opóźnione/skutki:

Po wdychaniu: Pyły działają drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych. Dodatkowe zagrożenia toksykologiczne wynikają z wydzielania się chloru. Objawy po wdychaniu pyłu: duszność, kaszel, katar. U osób wrażliwych może wystąpić chemiczne zapalenie płuc.

Kontakt ze skórą: Może wywołać podrażnienie i odbarwienia skóry. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub powtarzający się kontakt może przyczynić się do dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Działa drażniąco, wywołując łzawienie, zaczerwienie, pieczenie.

Po połknięciu: Działa szkodliwie. W pierwszym rzędzie wywołuje podrażnienie błon śluzowych układu pokarmowego. Główne zagrożenie toksykologiczne wynika z wydzielania się chloru w układzie pokarmowym.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Pierwsza pomoc: W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza. 

W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Zapewnić pomoc lekarską.

Po kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Po kontakcie z oczami: natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W przypadku przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarza okulisty.

W razie połknięcia: natychmiast wypłukać usta wodą. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Zebrać mechanicznie. Pojemnik zamknąć lekko lub użyć pojemnika z zaworem oddechowym – może wydzielać się gazowy chlor. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu, zmyć dużą ilością wody z detergentem.

Postępowanie z odpadami produktu

06 13 01* nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy.

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody basenowej, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Dodatkowa informacja - ważne wskazówki

 • Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL  pH-Minus lub pH-Plus.
 • W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować preparat Desalgin lub Desalgine Jet zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
 • W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć 250 ml preparatu Desalgin lub Desalgine Jet na 10 m3  wody.
 • Wsypanie większej ilości granulek Chlorifix bezpośrednio na dno basenu może spowodować powstanie białych odbarwień na pokryciu basenu, a zwłaszcza folii.
 • Należy unikać kontaktu granulatu z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.
 • W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody BAYROL Calcinex, w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Chlorifix
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie chloru

VariTab / Chlorilong Ultimate 7

Dwuwarstwowe tabletki do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Skutecznie dezynfekuje wodę wraz ze złożem filtracyjnym oraz usuwa zmętnienie wody.

Opakowanie:

 • Wiadro 5,4 kg

Complete & Easy

Szybko rozpuszczalny granulat do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Skutecznie dezynfekuje wodę, usuwa jej zmętnienie oraz zwalcza glony.

Opakowanie:

 

 • Wiadro 2,24 kg
 • Wiadro 4,48 kg

 

Chlorifix Supreme / Chlorifix

Szybko rozpuszczalny granulat chlorowy do szokowej dezynfekcji. Szybko zwalcza glony, usuwa zmętnienie i zielony kolor wody. 

Opakowanie:

 • wiadro 10 kg
 • wiadro 5 kg
 • puszka 1 kg

Chloriklar Supreme

Szybko rozpuszczalne 20 g tabletki do szokowej dezynfekcji wody. Szybko zwalcza glony, usuwa zmętnienie i zielony kolor wody.

Opakowanie:

 • wiadro 5 kg
 • puszka 1 kg

Chlorilong Supreme / Chlorilong

Wolno rozpuszczalne 200 g tabletki do ciągłej dezynfekcji wody.

Opakowanie:

 • Puszka 1 kg.
 • Wiadro 5 kg

 

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide

Stabilizowany podchloryn sodu do ciągłej dezynfekcji wody w basenach wyposażonych w instalację automatycznego dozowania.

Opakowanie:

 • Kanister 30 l

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com