Chemia basenowa BAYROL

ChloriLiquide

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie chloru

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide  jest gotowym do natychmiastowego użycia środkiem dezynfekcyjnym, używanym na basenach kąpielowych wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Szybko utlenia zanieczyszczenia organiczne.

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide zawiera podchloryn sodu o zawartości 13% wolnego chloru.

Zawiera ponadto środki oddzielające, które zapobiegają krystalizowaniu podchlorynu sodu w pompach, przewodach i zaworach dozujących. Dodatek stabilizatora twardości wody zapobiega natomiast wytrącaniu się osadów wapnia.

Sposób użycia

Warunkiem skutecznej dezynfekcji wody basenowej jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).

Dozowanie produktu powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej, bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Zalecane stężenie chloru w wodzie basenowej 0,3 – 0,6 mg/l (sprawdzane testem na chlor).

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu.

Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Dopuszcza się stosowanie z produktami zgodnymi, na warunkach określonych w ulotkach informacyjnych / kartach technicznych (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).

Dodatkowe wskazówki:

Pojemniki transportować i przechowywać tylko w pozycji pionowej. Chronić przed zamarznięciem. Magazynować osobno od kwasów i substancji podatnych na utlenianie (np. papier, drewno).

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Kanister 30 l

Zagrożenia ( H; P )

H290 – Może powodować korozję metali
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor )
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P273  - Unikać uwolnienia do środowiska
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Możliwe objawy ostre/opóźnione/skutki:

Po wdychaniu: Aerozole i gazy mogą wywołać oparzenia błon śluzowych dróg oddechowych, którym może towarzyszyć obrzęk krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc. Dodatkowe zagrożenia toksykologiczne wynikają z wchłaniania chloru. Pierwsze objawy po wdychaniu: duszność, kaszel, katar. U osób podatnych może wystąpić chemiczne zapalenie płuc.

Kontakt ze skórą: Działa parząco. Zależnie od czasu kontaktu powoduje odbarwienia skóry, oparzenia 1. stopnia, aż do głębokich i trudno gojących się ran. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub powtarzający się kontakt może przyczynić się do dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Działa parząco. Może spowodować poważne uszkodzenie wzroku.

Po połknięciu: Powoduje natychmiastowe oparzenia ust, jamy ustnej i przełyku. Objawem jest silny ból i obrzęk. Może wywołać mdłości, wymioty, biegunkę. Dodatkowe zagrożenia toksykologiczne wynikają z wchłania chloru z układu pokarmowego.

Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: W razie połknięcia lub po kontakcie z oczami niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza. Osoby udzielające pomocy muszą zachować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa – w kontakcie z kwasami wydziela gazowy chlor.

W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Zapewnić pomoc lekarską.

Po kontakcie ze skórą niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie, kilkakrotnie zmywać wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Po kontakcie z oczami natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarza okulisty.

W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Absorbować ciecz odpornym na chlor materiałem chłonnym. Pozostałości, po dokładnym zebraniu sorbentu, zmyć dużą ilością wody z detergentem. Pojemnik zamknąć lekko lub użyć pojemnika z zaworem oddechowym – może wydzielać się gazowy chlor. Małe ilości zebrać mokrą ścierką, którą następnie dokładnie wypłukać.

Postępowanie z odpadami produktu

06 13 01* nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy.

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody basenowej, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Dodatkowa informacja - ważne wskazówki

 • Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL  pH-Minus lub pH-Plus.
 • W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować preparat Desalgin lub Desalgine Jet zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
 • W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć 250 ml preparatu Desalgin lub Desalgine Jet na 10 m3  wody.
 • Należy unikać kontaktu granulatu z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta ChloriLiquide
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie chloru

VariTab / Chlorilong Ultimate 7

Dwuwarstwowe tabletki do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Skutecznie dezynfekuje wodę wraz ze złożem filtracyjnym oraz usuwa zmętnienie wody.

Opakowanie:

 • Wiadro 5,4 kg

Complete & Easy

Szybko rozpuszczalny granulat do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Skutecznie dezynfekuje wodę, usuwa jej zmętnienie oraz zwalcza glony.

Opakowanie:

 

 • Wiadro 2,24 kg
 • Wiadro 4,48 kg

 

Chlorifix Supreme / Chlorifix

Szybko rozpuszczalny granulat chlorowy do szokowej dezynfekcji. Szybko zwalcza glony, usuwa zmętnienie i zielony kolor wody. 

Opakowanie:

 • wiadro 10 kg
 • wiadro 5 kg
 • puszka 1 kg

Chloriklar Supreme

Szybko rozpuszczalne 20 g tabletki do szokowej dezynfekcji wody. Szybko zwalcza glony, usuwa zmętnienie i zielony kolor wody.

Opakowanie:

 • wiadro 5 kg
 • puszka 1 kg

Chlorilong Supreme / Chlorilong

Wolno rozpuszczalne 200 g tabletki do ciągłej dezynfekcji wody.

Opakowanie:

 • Puszka 1 kg.
 • Wiadro 5 kg

 

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide

Stabilizowany podchloryn sodu do ciągłej dezynfekcji wody w basenach wyposażonych w instalację automatycznego dozowania.

Opakowanie:

 • Kanister 30 l

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com