Chemia basenowa BAYROL

Soft&Easy

Soft&Easy

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie aktywnego tlenu

Soft&Easy służy do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach.

Każda podwójna saszetka zawiera substancje zapewniające skuteczną dezynfekcję wody wraz z koagulacją, oraz zapobiegające rozwojowi glonów. Odpowiedni dobór składników powoduje uzyskanie krystalicznie czystej wody, pozbawionej zapachu chloru.

W większej saszetce znajduje się łatwo rozpuszczalny granulat z aktywnym tlenem, natomiast mniejsza saszetka zawiera substancje ograniczające rozwój glonów. Produkt zawiera zróżnicowane dodatki, zapewniające skuteczną koagulację. Dzięki dodatkowi stabilizatora uniemożliwia odkładanie się osadów wapnia przy twardej wodzie.

Sposób użycia

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,6.

Podwójną saszetkę należy przeciąć za pomocą nożyczek i zawartość wsypać do basenu (wanny z hydromasażem) w pobliżu dysz dolotowych, podczas pracy pompy obiegowej. Dozować po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu i wypłukaniu filtra. Po dozowaniu pompa powinna być jeszcze włączona przez co najmniej godzinę.

Produkt dostępny jest w dwóch wielkościach saszetek, przeznaczonych do pielęgnacji 20 m3 wody lub 30 m3 wody. Przed dozowaniem sprawdzić informację na opakowaniu.

Jedna podwójna saszetka Soft&Easy przeznaczona jest do dezynfekcji wody i ograniczania rozwoju alg w basenie (wannie z hydromasażem) o objętości wskazanej na opakowaniu przez okres około 7 dni, jednakże przy pierwszym dozowaniu należy użyć 2 podwójnych saszetek. Następnie co tydzień należy dozować 1 podwójną saszetkę na objętość wody wskazaną na opakowaniu.

Dozowanie ze sprawdzaniem zawartości aktywnego tlenu przy pomocy testera, wyskalowanego na zawartość substancji czynnej „bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu”:

Po 1 do 2 godzin od zakończenia dozowania sprawdzić zawartość aktywnego tlenu w wodzie za pomocą testera. Powinna ona wynosić co najmniej 8 mg/l substancji czynnej. Przy wartościach niższych od 5 mg/l substancji czynnej - dawkę należy zwiększyć, dodając drugą saszetkę produktu.

W przypadku niskiego obciążenia wody w basenie lub w wannie z hydromasażem oraz w korzystnych warunkach, można zmniejszyć dawki produktu. W tym celu należy sprawdzić zawartość aktywnego tlenu przed dozowaniem produktu i jeśli jest wyższa od 8 mg/l substancji czynnej, przesunąć dozowanie na kolejny dzień.

Przy zawartości aktywnego tlenu, w skali substancji czynnej od 5 mg/l do 8 mg/l, utrzymać tygodniowy cykl dozowania produktu.

Dodatkowe wskazówki:

Zawsze należy dozować całą zawartość saszetki.

Wysoka temperatura wody w basenie lub wannie powoduje szybszy rozkład aktywnego tlenu. Przy temperaturze wody do 22 oC dozowanie przeprowadzać jak opisano wyżej, w cyklach tygodniowych. Przy temperaturze wody od 23 oC do 28 oC należy sprawdzać zawartość aktywnego tlenu (dozowanie ze sprawdzaniem zawartości aktywnego tlenu za pomocą testera, wyskalowanego na zawartość substancji czynnej). Jeśli woda ma temperaturę wyższą od 28 oC dozować podwójną dawkę – dwie saszetki produktu.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

  • Wiadro 2,24 kg – 20 m³
  • Wiadro 4,48 kg – 20 m³
  • Wiadro 5,04 kg – 30 m³

Zagrożenia ( H; P )

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
P270  - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dodatkowe informacje i oznakowanie

Dozować całą saszetkę. Nie jest wymagane wentylowanie pomieszczeń.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Produkt szybko rozpuszcza się w wodzie, wywołując działanie bakteriobójcze w ciągu kilku minut do 1 godziny po dozowaniu. Czas skutecznego ograniczania rozwoju glonów minimum 72 godziny.

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu, jednak zaleca się wieczorne zastosowanie produktu i korzystanie następnego dnia od rana.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu

Zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Magazynować w suchym i chłodnym miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Magazynować osobno od kwasów i substancji podatnych na utlenianie. Chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Zadbać, by etykiety były dobrze widoczne. Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania przepisów w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. Wskazówki pierwszej pomocy

Duża saszetka – dezynfekcja wody

Po wdychaniu: Działa parząco. Wdychanie pyłów wywołuje oparzenia błon śluzowych układu oddechowego, z objawami kaszlu, kataru, obrzęku dróg oddechowych, stanu zapalnego nosa, gardła i krtani, spłycenia oddechu, a u osób szczególnie wrażliwych może wystąpić chemiczne zapalenie płuc. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt ze skórą: Działa parząco. Objawy o zróżnicowanym stopniu nasilenia (od bolesnego zaczerwienienia do nadżerek i nekrozy komórek) mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Produkt może wywołać odbarwienia skóry. Powtarzający się kontakt może prowadzić do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Wywołuje poważne oparzenia oczu. Może powodować uszkodzenie rogówki, utratę widzenia. Granule mogą wywołać urazy mechaniczne oczu.

Po połknięciu: Działa parząco. Działa szkodliwie. Wywołuje oparzenia błon śluzowych układu pokarmowego. Możliwość perforacji układu pokarmowego, zwłaszcza w stanach chorobowych lub po przebytych zabiegach medycznych.

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii, lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza.

Po wdychaniu: W przypadku zatrucia inhalacyjnego pyłem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. W razie nasilonych lub przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem i spłukać wodą. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. Nie lekceważyć drobnych cząstek na skórze, które nie wywołują natychmiastowego podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, złuszczenia, nadżerek lub innych objawów oparzenia skóry - zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Wezwać pomoc lekarską.
 

Mała saszetka – ograniczanie rozwoju glonów

Po wdychaniu: Produkt nie wydziela szkodliwych oparów. Pyły mogą wywołać podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych z objawami: kaszel, katar, duszność. 

Kontakt ze skórą: Długotrwały lub powtarzający się kontakt może prowadzić się do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i przyczynić się do dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Działa drażniąco. Zaniedbanie płukania oczu po kontakcie, może wywołać poważne uszkodzenie wzroku – uszkodzenie spojówek oraz uszkodzenie rogówki. Granule mogą wywołać urazy mechaniczne oczu.

Po połknięciu: Nie jest znane dla produktu jako takiego. W pierwszym rzędzie można oczekiwać objawów ze strony układu pokarmowego, jak ból gardła, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza.

Po wdychaniu: W przypadku podejrzenia zatrucia pyłem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości – zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem i spłukać wodą. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Jeśli stan poszkodowanego nie ulega poprawie, zapewnić pomoc lekarską.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozsypania zebrać mechanicznie, unikając wzniecania pyłu - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Unikać zbierania materiałów palnych razem z produktem (np. części roślin, itp.). Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami - sekcja 13 karty charakterystyki. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu produktu na sucho, zmyć wodą z detergentem. Nie zbierać przy pomocy odkurzaczy przeznaczonych do sprzątania. W przypadku rozsypania małych ilości produktu – zebrać wilgotną ściereczką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Produkt z dużej saszetki – dezynfekcja wody

06 13 01* nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy. Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.
 

Produkt z małej saszetki – ograniczanie rozwoju glonów

07 06 99* inne niewymienione odpady.  Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Saszetki – 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, jednak zaleca się opróżniane saszetkę przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczone saszetki traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Dodatkowa informacja - ważne wskazówki

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,6 za pomocą produktów BAYROL  pH-Minus lub pH-Plus.

Produkt jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Soft&Easy
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie aktywnego tlenu

Soft&Easy

Szybko rozpuszczalny granulat do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach.

Opakowanie:

  • Wiadro 2,24 kg – 20 m³
  • Wiadro 4,48 kg – 20 m³
  • Wiadro 5,04 kg – 30 m³

BayroSoft Light

Preparat w płynie do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą.

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com