Chemia basenowa BAYROL

BayroSoft Light

BayroSoft Light

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie aktywnego tlenu

BayroSoft jest wieloskładnikowym produktem na bazie aktywnego tlenu, przeznaczonym do dezynfekcji wody oraz ograniczania rozwoju alg. Dozowanie środka powinno odbywać się za pomocą automatycznej stacji pomiarowo-kontrolnej i dozującej.

Zalety:

 • Pozwala uzyskać wodę o dobrej jakości, pozbawioną chloru i bez przykrego zapachu.
 • Nie podrażnia oczu i błon śluzowych.
 • Dozowanie odbywa się bezpośrednio z pojemnika fabrycznego, za pośrednictwem automatycznej stacji dozującej, co zapewnia bezpieczeństwo podczas jego stosowania.
 • Jest środkiem niepieniącym, o obojętnym pH.

Opis produktu:

Środek w postaci płynu gotowego do natychmiastowego użycia. Zawiera nadtlenek wodoru o stężeniu 11.8 % oraz czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu 0,75 %.

Sposób użycia

Odczyn pH wody powinien zawierać się w zakresie od 7,0 do 7,4.

Pierwsze dozowanie na początku sezonu lub po napełnieniu basenu: 3 dm3 Bayrosoft Light na 10 m3 wody. Dla starszej wody zaleca się w pierwszej kolejności zastosowanie szokowego chlorowania, a po upływie 2 dni pierwsze dozowanie Bayrosoft Light (3 dm3/10 m3).

Dozowanie cotygodniowe - raz w tygodniu 1,5 dm3/10 m3 przy użyciu automatycznej stacji dozującej.

Przy większym obciążeniu basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach lub przy śliskich osadach w basenie, konieczne jest dozowanie większej ilości środka, nie przekraczając podwojenia zalecanej dawki.

Dodatkowe wskazówki:

W przypadku wystąpienia zmętnienia wody, którego nie usuwa podwojona dawka Bayrosoft Light,  zaleca się przeprowadzenie jednorazowego chlorowania szokowego. Dla uzyskania odpowiedniej skuteczności chlorowania, zabieg ten należy przeprowadzić dopiero wtedy, gdy zawartość Bayrosoft Light (aktywny tlen) w wodzie spadnie poniżej 5 mg/l.

Ważne wskazówki

 

 • Rozlany produkt posiada silne własności korozyjne. 
 • Nie zakręcać zbyt mocno, aby umożliwić odpowietrzanie.
 • Dozowanie powinno być regularne i w wymaganej ilości.

 

Dowiedz się więcej o wyrobie

Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania:

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Aerozol (krople) mogą działać drażniąco na drogi oddechowe - może wystąpić suchy kaszel i trudności w oddychaniu. U osób szczególnie wrażliwych może wystąpić chemiczne zapalenie płuc.

Kontakt ze skórą: Może wywołać podrażnienie i wysuszenie skóry, a u osób szczególnie wrażliwych oparzenia skóry. Powtarzający się kontakt może przyczynić się do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i jej wysuszenia, prowadzące do dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Działa drażniąco - może spowodować poważne uszkodzenie wzroku.

Po połknięciu: Może wywołać oparzenia błon śluzowych układu pokarmowego. Możliwość perforacji układu pokarmowego, zwłaszcza w stanach chorobowych lub po przebytych zabiegach medycznych. Szybkie wydzielanie się tlenu może wywołać wymioty oraz urazy w wyniku rozdęcia żołądka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza.

W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Zapewnić pomoc lekarską.

Po kontakcie ze skórą zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Po kontakcie z oczami natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarza okulisty.

W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Rozlany produkt usuwać za pomocą materiału chłonnego odpornego na silne utleniacze (np. piasek), a pozostałość spłukać dużą ilością wody. Małe ilości zebrać mokrą ścierką, którą następnie dokładnie wypłukać.

Postępowanie z odpadami produktu

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt nie jest palny, lecz potęguje spalanie przez wydzielanie tlenu.

Dodatkowe wskazówki

 • Dla starszej wody, przed zastosowaniem produktu, zaleca się szokowe chlorowanie za pomocą produktów BAYROL Chloriklar lub Chlorifix.
 • Regulacja wartości pH powinna się odbywać przy pomocy produktów BAYROL do korekty odczynu pH, np. pH-Minus lub pH-Plus.
 • Stosowanie produktów BAYROL do korekty twardości wody, np. Calcinex nie wpływa negatywnie na skuteczność produktu BayroSoft.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta BayroSoft
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Dezynfekcja wody

Preparaty na bazie aktywnego tlenu

Soft&Easy

Szybko rozpuszczalny granulat do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach.

Opakowanie:

 • Wiadro 2,24 kg – 20 m³
 • Wiadro 4,48 kg – 20 m³
 • Wiadro 5,04 kg – 30 m³

BayroSoft Light

Preparat w płynie do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą.

OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com