Chemia basenowa BAYROL

Desalgine

Desalgine®

Zapobieganie rozwojowi glonów

Preparaty nisko pieniące i nie pieniące

Desalgine® jest niepieniącym produktem ograniczającym rozwój alg i zalecanym do basenów.

Działa skutecznie minimum przez 72 godziny.

Posiada dodatkowo właściwości klarowania wody (usuwa zmętnienie).

Desalgine® ma postać niebieskiej cieczy o charakterystycznym zapachu i zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkildimetylowe, chlorki 220 g/kg.

Desalgine® jest ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości aktywnych składników i optymalnym dawkom. Posiada obojętne pH, nie zawiera chloru i metali ciężkich. Nie stwierdzono działania uczulającego.

Sposób użycia

Pierwsze dozowanie po napełnieniu basenu – 150 ml produktu na 10 m3 wody w basenie.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 30 ml (basen kryty) lub 50 ml (basen zewnętrzny) produktu na 10 m3 wody w basenie.

Przy dużej ilości osób korzystających z kąpieli, po burzach, w czasie wysokich temperatur powietrza oraz po pojawieniu się śliskich osadów w basenie zalecane jest zwiększenie dawki, nie przekraczając podwojenia normalnej dawki, lub częstotliwości dozowania produktu.

Przed dozowaniem sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 - 7,4.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania:

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania preparatu.

Wielkość opakowania

  • Kanister 1 l
  • Kanister 3 l

Zagrożenia ( H; P )

H302 – Działa szkodliwe po połknięciu
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
P270  - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po połknięciu natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Po kontakcie ze skórą zdjąć zanieczyszczone części odzieży i produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Po kontakcie z oczami przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W każdym przypadku zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza.

Po wdychaniu: W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży i produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych

powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Założyć jałowy opatrunek. Zapewnić niezwłocznie pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską.

Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Rozlany produkt usuwać za pomocą materiału chłonnego (piasek, trociny, małe ilości zebrać ścierką), a pozostałość spłukać dużą ilością wody.

Postępowanie z odpadami produktu

07 06 99* inne niewymienione odpady. Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do cieczy roboczej, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt nie jest palny.

Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania (m. in. chlorowodór, aldehydy, kwasy organiczne, pochodne amin, tlenki azotu). Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne

Ważne wskazówki producenta

W celu uzyskania najlepszych rezultatów produkt Desalgine® dozować pobliżu dysz dopływowych. Zaleca się dozowanie w postaci cieczy roboczej, po wymieszaniu w wiadrze odmierzonej dawki produktu, z kilkoma litrami wody. Nie przechowywać rozcieńczonego produktu.

Dozowanie powinno być regularne i w wymaganej ilości.

Nie stosować produktu w zarybionych zbiornikach.

Po pojawieniu się większej ilości glonów (zazielenie wody, śliskie osady, które nie ustępują po użyciu zwiększonych dawek Desalgine) – dozować 250 ml produktu na 10 m3 wody w basenie oraz przechlorować szokowo basen, używając produktów BAYROL - 10 tabletek Chloriklar (lub 200 g granulatu Chlorifix) na 10 m3 wody, najlepiej po uprzednim rozpuszczeniu w plastykowym wiadrze. Przed dozowaniem produktów do dezynfekcji sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 - 7,4.

Z basenu można korzystać po wykonaniu prób na zawartość wolnego chloru wodzie. Szczegółowe informacje w ulotce produktów do dezynfekcji wody basenowej.

Niecka basenu – ściany i dno basenu spryskać roztworem 200 ml preparatu na 10 l wody i pozostawić do wyschnięcia.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Desalgin
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zapobieganie rozwojowi glonów

Preparaty nisko pieniące i nie pieniące

Desalgine®

Nisko pieniący skoncentrowany preparat zapobiegający rozwojowi glonów z efektem klarowania wody. Zalecany do stosowania w prywatnych basenach.

Opakowanie:

  • Kanister 1 l
  • Kanister 3 l

Desalgine® Jet

Nie pieniący skoncentrowany, preparat zapobiegający rozwojowi glonów z efektem klarowania wody. Zalecany do stosowania w prywatnych basenach ze sztucznym nurtem.

Opakowanie:

  • butelka 1 l
  • kanister 3 l

Desalgine® C

Nisko pieniący skoncentrowany preparat zapobiegający rozwojowi glonów z efektem klarowania wody. Zalecany do stosowania w publicznych basenach nie wyposażonych w żadne atrakcje wodne.

Opakowanie:

  • kanister 30 l
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com