Chemia basenowa BAYROL

Desalgine® Jet

Desalgine® Jet

Zapobieganie rozwojowi glonów

Preparaty nisko pieniące i nie pieniące

Desalgine® Jet jest niepieniącym produktem ograniczającym rozwój alg i zalecanym do stosowania w prywatnych basenach wyposażonych w sztuczny nurt (przeciwprąd).

Działa skutecznie minimum przez 72 godziny.

Posiada dodatkowo właściwości klarowania wody (usuwa zmętnienie).

Desalgine® Jet ma postać niebieskiej cieczy o charakterystycznym zapachu i zawiera polimeryczny czwartorzędowy chlorek amoniowy  225 g/kg.

Desalgine® Jet jest ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości aktywnych składników i optymalnym dawkom. Posiada obojętne pH, nie zawiera chloru i metali ciężkich. Nie działa drażniąco na skórę. Nie stwierdzono działania uczulającego.

Sposób użycia

Pierwsze dozowanie po napełnieniu basenu – 150 ml produktu na 10 m3 wody w basenie.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 30 ml (basen kryty) lub 50 ml (basen zewnętrzny) produktu na 10 m3 wody w basenie.

W przypadku dużej ilości osób korzystających z kąpieli, dużych opadów lub wysokich temperatur oraz po pojawieniu się śliskich osadów na ścianach basenu, należy zwiększyć częstotliwość dozowania lub zwiększyć dawkę produktu, nie przekraczając podwojenia normalnej dawki.

Przed dozowaniem sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 - 7,4.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania:

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania preparatu.

Wielkość opakowania

  • Kanister 1 l
  • Kanister 3 l

Zagrożenia ( H; P )

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P273  - Unikać uwolnienia do środowiska
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po połknięciu natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

W razie zatrucia inhalacyjnego aerozolem ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Po kontakcie ze skórą zdjąć zanieczyszczone części odzieży i produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Po kontakcie z oczami przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: W razie zatrucia inhalacyjnego aerozolem ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży i produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych

powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską.

Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Jeśli pomocy udziela

wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku umieścić pojemnik w większym naczyniu (wiadro lub miska z tworzywa sztucznego).Wycieki na powierzchni utwardzonej absorbować materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową, sorbentem zwilżanym przez wodę. Zebrać sorbent i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Postępowanie z odpadami - pkt 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać dokładnie czyściwem, a następnie zmywać dużą ilością wody. Małe rozlewy zebrać wilgotną ścierką, którą następnie dokładnie wypłukać dużą ilością wody.

Postępowanie z odpadami produktu

07 06 99 inne niewymienione odpady

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do cieczy roboczej, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt nie jest palny.

Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania (m. in. chlorowodór, aldehydy, pochodne amin, tlenki azotu). Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne

Ważne wskazówki producenta

W celu lepszego wymieszania Desalgine® Jet należy dozować w pobliżu dysz dopływowych do basenu. Zaleca się dozowanie w postaci cieczy roboczej, po wymieszaniu w wiadrze odmierzonej dawki produktu, z kilkoma litrami wody. Nie przechowywać rozcieńczonego produktu.

Dozowanie powinno być regularne i w wymaganej ilości.

Nie stosować produktu w zarybionych zbiornikach.

Po pojawieniu się większej ilości glonów (zazielenie wody, śliskie osady, które nie ustępują po użyciu zwiększonych dawek Desalgine JET) – dozować 250 ml produktu na 10 m3 wody w basenie oraz przechlorować szokowo basen, używając produktów BAYROL - 10 tabletek Chloriklar (lub 200 g granulatu Chlorifix) na 10 m3 wody, najlepiej po uprzednim rozpuszczeniu w plastykowym wiadrze. Przed dozowaniem produktów do dezynfekcji sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 - 7,4. Z basenu można korzystać po wykonaniu prób na zawartość wolnego chloru wodzie. Szczegółowe informacje w ulotce produktów do dezynfekcji wody basenowej.

Niecka basenu – ściany i dno basenu spryskać roztworem 200 ml preparatu na 10 l wody i pozostawić do wyschnięcia.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Desalgine Jet
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zapobieganie rozwojowi glonów

Preparaty nisko pieniące i nie pieniące

Desalgine®

Nisko pieniący skoncentrowany preparat zapobiegający rozwojowi glonów z efektem klarowania wody. Zalecany do stosowania w prywatnych basenach.

Opakowanie:

  • Kanister 1 l
  • Kanister 3 l

Desalgine® Jet

Nie pieniący skoncentrowany, preparat zapobiegający rozwojowi glonów z efektem klarowania wody. Zalecany do stosowania w prywatnych basenach ze sztucznym nurtem.

Opakowanie:

  • butelka 1 l
  • kanister 3 l

Desalgine® C

Nisko pieniący skoncentrowany preparat zapobiegający rozwojowi glonów z efektem klarowania wody. Zalecany do stosowania w publicznych basenach nie wyposażonych w żadne atrakcje wodne.

Opakowanie:

  • kanister 30 l
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com