Chemia basenowa BAYROL

Superflock Plus

Superflock Plus

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania ręcznego

Za pomocą Superflock Plus można skutecznie usuwać zmętnienie wody w małych basenach wyposażonych w filtry piaskowe.

Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody. Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra.

Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Superflock Plus ma postać tabletek umieszczonych w woreczkach o wadze 125 g. Specjalnie dobrany materiał woreczka opóźnia proces rozpuszczania się tabletek i powoduje, że koagulant działa skutecznie przez kilka dni powodując długotrwałe kłaczkowanie zanieczyszczeń.

Efekt takiego działania jest zdecydowanie lepszy niż w przypadku stosowania koagulanta do dozowania ręcznego w postaci płynu, gdzie proces kłaczkowania jest krótkotrwały i występuje zaraz po wlaniu preparatu do basenu.

Superflock Plus zawiera zawiera siarczan glinu oraz związki lantanu, które doskonale usuwają z wody fosforany będące główną pożywką dla glonów. Dlatego też preparat ten dodatkowo zapobiega rozwojowi glonów.

Sposób użycia

Woreczek Superflock Plus należy raz na 1–2 tygodnie umieścić w skimmerze lub w zbiorniku przelewowym w pobliżu ssania pompy obiegowej, najlepiej po przeprowadzeniu płukania wstecznego filtra. Jeden woreczek wystarcza maksymalnie na 50 m3 wody w basenie. W przypadku większych basenów należy użyć jednocześnie większej ilości woreczków.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ważne wskazówki

Aby koagulacja była skuteczna instalacja filtracyjna musi być sprawna, a zwłaszcza złoże piaskowe powinno mieć odpowiednią jakość i granulację. Ponadto wydajność pompy i wielkość filtra powinny być odpowiednio dobrane i dostosowane do objętości basenu.

Zwiększona ilość zanieczyszczeń osadzających się na filtrze w czasie prowadzenia koagulacji wymaga częstszego płukania wstecznego filtra.

Jeśli pomimo użycia Superflock Plus woda nie staje się klarowna, to należy przeprowadzić szokowe chlorowanie za pomocą preparatów Chloriklar lub Chlorifix. W większości przypadków przynosi to spodziewany efekt.

W przypadku konieczności usunięcia jonów miedzi powodujących niebieskawo-zielone zabarwienie wody konieczne jest zwiększenie wartości pH do 7,5 - 7,8.

Stosowanie Superflock Plus zaleca się szczególnie w basenach z oświetleniem podwodnym, gdyż w świetle reflektorów drobne zanieczyszczenia wody są szczególnie widoczne.

Wielkość opakowania

Karton 1 kg (8 woreczków).

Zagrożenia ( H; P )

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P311 –Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją  / ulotką informacyjną.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: W normalnych warunkach nie wydzielają się szkodliwe opary. Pyły mogą wywołać podrażnienie błony śluzowej nosa, gardła i układu oddechowego. Połykanie pyłu zatrzymanego na śluzowce nosa i gardła, może wywołać objawy jak po spożyciu. Symptomy narażenia: drapanie w gardle, kaszel, katar.

Kontakt ze skórą: Może wywołać podrażnienie skory. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia, mogą wystąpić po opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub często powtarzający się kontakt powoduje utratę naturalnej ochrony lipidowej i wysuszenie skory, prowadzące do wystąpienie dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Pyły i stężone roztwory działają drażniąco i wywołują poważne uszkodzenie wzroku. Pierwsze objawy: zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie, nieostre widzenie. W przypadku zaniedbania niezwłocznego płukania oczu, może spowodować poważne uszkodzenie: zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie i uszkodzenie rogówki.

Po połknięciu: Może wywołać podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku. Mogą wystąpić: ślinotok, złuszczenie błony śluzowej jamy ustnej, bole brzucha, wymioty, biegunka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Po wdychaniu: Produkt nie wydziela szkodliwych oparów w normalnych warunkach. W przypadku zatrucia inhalacyjnego pyłem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem i spłukać wodą. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, złuszczenia, nadżerek lub innych objawów uczulenia skory - zasięgnąć porady lekarza dermatologa. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Zapewnić pomoc lekarza.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozszczelnienia pojemnika – wysypania zawartości - zebrać mechanicznie. Zebrany produkt i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Postępowanie z odpadami - pkt13. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać przy pomocy odkurzacza, po czym, zmyć dużą ilością wody.

Postępowanie z odpadami produktu

07 06 99* inne niewymienione odpady

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt nie jest palny. Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie określa się

Podczas pożaru powstają produkty pirolizy (chlorowodór, dymy tlenków glinu i lantanu). Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne

Pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.

Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu produktu, pokrywać uciekające gazy (opary) mgiełką wodną

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Superflock Plus
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania ręcznego

Superflock Plus

Koagulant w woreczkach do długotrwałegj koagulacji wody w małych basenach wyposażonych w filtry piaskowe. Zapobiega także rozwojowi glonów.

Opakowanie:

  • karton 1 kg (8 woreczków)

Quickflock Super

Koagulant w płynie do szybkiego usuwania zmętnienia wody w małych basenach wyposażonych w filtry piaskowe.

Opakowanie:

  • butleka 1 l

Superklar

Skoncentrowany koagulant w płynie do szybkiego usuwania dużego zmętnienia wody. Zalecany do wanien SPA oraz do filtrów kartuszowych.

Opakowanie :

  • butelka 0,5 l
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com