Chemia basenowa BAYROL

Quickflock Super

Quickflock Super

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania ręcznego

Za pomocą Quickflock Super można skutecznie i szybko usunąć duże zmętnienie wody w basenach wyposażonych w filtry piaskowe.

Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie lub zabarwienie wody. Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Quickflock Super w płynie jest gotowym do bezpośredniego użycia preparatem zawierającym wstępnie hydrolizowany chlorek glinu.

Sposób użycia

Dawkę 100 – 200 ml Quickflock Super należy powoli wlewać do skimmera przy pracującej pompie obiegowej basenu. Po wlaniu natychmiast wyłączyć pompę na około 15 minut w celu utworzenia się kłaczków i po upływie tego czasu ponownie rozpocząć filtrowanie, aż do ustąpienia zmętnienia. W razie konieczności należy przeprowadzić płukanie wsteczne filtra.

W przypadku, gdy zmętnienie wody nie ustąpi należy powtórzyć dozowanie Quickflock Super.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ważne wskazówki

Preparatu Quickflock Super nie należy rozcieńczać, ani wlewać bezpośrednio do basenu. Dozować dozować wyłącznie poprzez skimmer.

Quickflock Super należy stosować wyłącznie do filtrów piaskowych. Dla ciągłej koagulacji wody zaleca się stosowanie preparatu Superflock Plus.

Wielkość opakowania

Butelka 1 l.

Zagrożenia ( H; P )

H i P – nie są wymagane.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: W normalnych warunkach nie wydzielają się szkodliwe opary. Wdychanie aerozoli może wywołać podrażnienia błony śluzowych układu oddechowego, z objawami w postaci drapania w gardle, świszczącego oddechu, suchego kaszlu, trudności w oddychaniu.

Kontakt ze skórą: Może wywołać przemijające podrażnienia skóry. Długotrwały lub powtarzający się kontakt może przyczynić się do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i jej wysuszenia, co może prowadzić do dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Rozpryski cieczy mogą wywołać podrażnienia i cofające się uszkodzenie (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie).

Po połknięciu: Brak informacji o działaniu produktu jako takiego. W pierwszym rzędzie można oczekiwać objawów ze strony układu pokarmowego, jak ślinotok lub suchość gardła, ból gardła, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Po wdychaniu: W razie podejrzenia zatrucia inhalacyjnego, ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. Jeśli objawy nie ustępują lub stan poszkodowanego pogarsza się, zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze spłukać wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez ok. 15 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Jeśli dolegliwości nie ustępują - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Jeśli dolegliwości nie ustępują, zapewnić pomoc lekarską.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać sorbent i zanieczyszczony grunt - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego usunięcia. Postępowanie z odpadami – pkt 13. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu sorbentu, zmyć duŜą ilością wody. Nie spłukiwać cieczy wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

06 03 14 sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Preparat niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie

Podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty rozkładu - chlorowodór. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.

Wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.

Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające gazy mgiełką wodną

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Qucikflock Super
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania ręcznego

Superflock Plus

Koagulant w woreczkach do długotrwałegj koagulacji wody w małych basenach wyposażonych w filtry piaskowe. Zapobiega także rozwojowi glonów.

Opakowanie:

  • karton 1 kg (8 woreczków)

Quickflock Super

Koagulant w płynie do szybkiego usuwania zmętnienia wody w małych basenach wyposażonych w filtry piaskowe.

Opakowanie:

  • butleka 1 l

Superklar

Skoncentrowany koagulant w płynie do szybkiego usuwania dużego zmętnienia wody. Zalecany do wanien SPA oraz do filtrów kartuszowych.

Opakowanie :

  • butelka 0,5 l
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com