Chemia basenowa BAYROL

Superklar

Superklar

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania ręcznego

Za pomocą Superklar można szybko usunąć bardzo duże zmętnienie wody w basenach wyposażonych w filtry dowolnego typu. Preparat jest szczególnie zalecany do niewielkich basenów, wanien SPA oraz do filtrów kartuszowych.

Zmętnienie wody tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie lub zabarwienie wody. Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Superklar jest gotowym do użycia skoncentrowanym koagulantem w płynie.

Sposób użycia

Dozowanie cotygodniowe - raz w tygodniu dozować 10 ml preparatu na 1 m3 wody w obiegu.

Nierozcieńczony Superklar wlewać powoli do basenu lub wanny SPA przy włączonej pompie obiegowej. Po dozowaniu filtrowanie wody powinno być kontynuowane przez co najmniej 8 godzin. Przy mętnej wodzie - jeśli po 36 godzinach woda nadal pozostaje mętna dozowanie należy powtórzyć. W razie utrzymującego się zmętnienia wody należy przeprowadzić chlorowanie szokowe za pomocą preparatów Chloriklar lub Chlorifix.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ważne wskazówki

Wartość pH wody powinna być utrzymywana w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Preparatu Superklar nie należy rozcieńczać wodą.

Wielkość opakowania

Butelka 0,5 l.

Zagrożenia ( H; P )

P102 – chronić przed dziećmi.
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: W normalnych warunkach stosowania produkt nie wydziela szkodliwych oparów. Aerozole mogą wywołać podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego. Symptomy narażenia na aerozole: drapanie w gardle, kaszel.

Kontakt ze skórą: Rozpryski kropel pozostawione na nieosłoniętych częściach skory (twarz, szyja, dłonie),mogą wywołać łagodne podrażnienia skory - objawy w postaci zaczerwienienia, wysuszenia skory – mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Rozpryski wywołują cofające się podrażnienia oczu (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie).

Po połknięciu: Może wystąpić odczuwanie dyskomfortu w układzie pokarmowym i dolegliwości gastryczne -nudności, wymioty, biegunka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: W razie podejrzenia inhalacji aerozolu - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. Jeśli objawy nie ustępują lub stan poszkodowanego pogarsza się, zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skorze spłukać wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez ok. 10 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Jeśli dolegliwości nie ustępują - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać zanieczyszczony sorbent i grunt - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Postępowanie z odpadami - sekcja 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Nie używać żadnych rozpuszczalników. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać dokładnie przy pomocy sorbentu (czyściwa), a następnie zmyć wodą z detergentem. Niewielkie rozlewy zebrać wilgotną ścierką, którą wypłukać pod bieżącą woda.

Postępowanie z odpadami produktu

07 06 99 inne niewymienione odpady

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Preparat niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie

Podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty rozkładu - chlorowodór.

Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.

Wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.

Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające gazy mgiełką wodną

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Superklar
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania ręcznego

Superflock Plus

Koagulant w woreczkach do długotrwałegj koagulacji wody w małych basenach wyposażonych w filtry piaskowe. Zapobiega także rozwojowi glonów.

Opakowanie:

  • karton 1 kg (8 woreczków)

Quickflock Super

Koagulant w płynie do szybkiego usuwania zmętnienia wody w małych basenach wyposażonych w filtry piaskowe.

Opakowanie:

  • butleka 1 l

Superklar

Skoncentrowany koagulant w płynie do szybkiego usuwania dużego zmętnienia wody. Zalecany do wanien SPA oraz do filtrów kartuszowych.

Opakowanie :

  • butelka 0,5 l
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com