Chemia basenowa BAYROL

Quickflock Automatic+

Quickflock Automatic+

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania automatycznego

Qickflock Automatic + jest bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do ciągłej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych w małych base-nach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Działa skutecznie  zakresie wartości pH = 6,5 – 8,0.

Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody. Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra.

Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Quickflock Automatic + jest jest bezbarwnym i przeźroczystym płynem zawierającym sole glinu glinu o dużej czystości chemicznej. Dodatkowym składnikiem jest nie pieniący preparat do zapobiegania rozwojowi glonów. Przy systematycznym stosowaniu Quickflock Automatic + użycie tradycyjnych środków przeciw glonom z grupy Desalgine jest zbędne.

Sposób użycia

Quickflock Automatic + powinien być dozowany bezpośrednio z pojemnika fabryczneg przez pompę dozującą z wydajnością 0,3 – 1,0 ml na jeden m3 wody obiegowej. Zaleca się początkowe ustawienie jak najmniejszej dawki, a jeśli po kilku dniach dozowania zmętnienie nie ustąpi całkowicie, to należy stopniowo zwiększać wydajność pompy dozującej.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ważne wskazówki

Przy ciągłej koagulacji należy pamiętać o zwiększonym osadzaniu się zanieczyszczeń w filtrze i o systematycznym płukaniu wstecznym filtra.

Preparatu nie należy wlewać bezpośrednio do basenu.

Stosowanie Quickflock Automatic + zaleca się szczególnie w basenach z oświetleniem podwodnym, gdyż w świetle reflektorów drobne zanieczyszczenia wody są szczególnie widoczne.

Wielkość opakowania

Kanister 20 kg.

Zagrożenia ( H; P )

H318 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: W normalnych warunkach nie wydzielają się szkodliwe opary. Aerozole mogą wywołać podrażnienie błony śluzowej nosa, gardła i układu oddechowego. Symptomy ekspozycji: drapanie w gardle, kaszel, katar.

Kontakt ze skórą: Może wywołać podrażnienie skóry - objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia, mogą wystąpić po opóźnieniem po ekspozycji. Reakcje alergiczne skóry mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Rozpryski – krople działają drażniąco i wywołują poważne uszkodzenie wzroku. Pierwsze objawy: zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie, nieostre widzenie. W przypadku zaniedbania niezwłocznego płukania oczu, może spowodować poważne uszkodzenie: zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie i uszkodzenie rogówki.

Po połknięciu: Może wywołać podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku. Może wystąpić odczuwanie dyskomfortu w układzie pokarmowym i dolegliwości gastryczne – bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Po wdychaniu: Produkt nie wydziela szkodliwych oparów w normalnych warunkach. W przypadku podejrzenia zatrucia inhalacyjnego aerozolem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć wodą, a następnie wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, złuszczenia, lub innych objawów uczulenia skóry - zasięgnąć porady lekarza dermatologa. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Zapewnić pomoc lekarza.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać zanieczyszczony sorbent i grunt - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Postępowanie z odpadami - sekcja 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Nie używać żadnych rozpuszczalników. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać dokładnie przy pomocy sorbentu (czyściwa), a następnie zmyć dużą ilością wody z detergentem.

Postępowanie z odpadami produktu

07 06 99* inne niewymienione odpady

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny. Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie określa się

Podczas pożaru powstają produkty pirolizy (chlorowodór, tlenki siarki, dymy tlenków glinu i lantanu). Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.

Pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.

Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu produktu, pokrywać uciekające gazy (opary) mgiełką wodną

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Quickflock Automatic +
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania automatycznego

Quickflock Automatic+

Koagulant w płynie do ciągłej koagulacji wody w małych basenach wyposażonych w automatyczną instalacją dozującą. Zapobiega także rozwojowi glonów.

Opakowanie:

  • kanister 20 kg

Quickflock

Koagulant w płynie do ciągłej koagulacji wody w dużych basenach wyposażonych w automatyczną instalacją dozującą.

Opakowanie:

  • kanister 20 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com