Chemia basenowa BAYROL

Quickflock

Quickflock

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania automatycznego

Quickflock jest bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do ciągłej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych w dużych basenach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Działa skutecznie w zakresie wartości pH = 6,5 – 8,0. Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody. Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra. Dzięki temu zmniejsza się także możliwość powstawania chloramin i związków trójhalogenometanowych (THM).

Quickflock jest jest bezbarwnym i przeźroczystym płynem zawierającym wstępnie hydrolizowany chlorek glinu o dużej czystości chemicznej.

Sposób użycia

W zależności od stopnia zanieczyszczenia wody dozowanie preparatu powinno wynosić  0,3 - 2 ml na jeden m3 wody obiegowej (zalecane około 1 ml/m3 wody obiegowej).

Quicflock powinien być dozowany bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Zaleca się początkowe ustawienie jak najmniejszej dawki, a jeśli po kilku dniach dozowania zmętnienie nie ustąpi całkowicie, to należy stopniowo zwiększać wydajność pompy dozującej.

Produkt można rozcieńczać w zależności od wydajności instalacji dozującej – maksymalnie w stosunku 1:100 (1%). Roztwory o zawartości mniejszej niż 30% Quickflock mają ograniczoną trwałość przy większej twardości wody (twardość węglanowa > 100 dH) i dlatego powinny być zużyte w ciągu kilku dni.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ważne wskazówki

Zabezpieczyć przed zamarzaniem podczas magazynowania.

Preparat przechowywany w oryginalnych opakowaniach zachowuje trwałość przez kilka lat.

Wielkość opakowania

Kanister 20 kg.

Zagrożenia ( H; P )

P102 – chronić przed dziećmi.
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: W normalnych warunkach stosowania produkt nie wydziela szkodliwych oparów. Aerozole mogą wywołać podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego. Symptomy narażenia na aerozole: drapanie w gardle, kaszel.

Kontakt ze skórą: Rozpryski kropel pozostawione na nieosłoniętych częściach skory (twarz, szyja, dłonie),mogą wywołać łagodne podrażnienia skory - objawy w postaci zaczerwienienia, wysuszenia skory – mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Rozpryski wywołują cofające się podrażnienia oczu (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie).

Po połknięciu: Może wystąpić odczuwanie dyskomfortu w układzie pokarmowym i dolegliwości gastryczne -nudności, wymioty, biegunka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: W razie podejrzenia inhalacji aerozolu - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. Jeśli objawy nie ustępują lub stan poszkodowanego pogarsza się, zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skorze spłukać wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez ok. 10 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Jeśli dolegliwości nie ustępują - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

Absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać zanieczyszczony sorbent i grunt - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Postępowanie z odpadami - sekcja 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Nie używać żadnych rozpuszczalników. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać dokładnie przy pomocy sorbentu (czyściwa), a następnie zmyć wodą z detergentem. Niewielkie rozlewy zebrać wilgotną ścierką, którą wypłukać pod bieżącą woda.

Postępowanie z odpadami produktu

06 03 14 sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Preparat niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie

Podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty rozkładu - chlorowodór.

Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.

Wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.

Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające gazy mgiełką wodną

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Quickflock
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Koagulacja wody

Koagulanty do dozowania automatycznego

Quickflock Automatic+

Koagulant w płynie do ciągłej koagulacji wody w małych basenach wyposażonych w automatyczną instalacją dozującą. Zapobiega także rozwojowi glonów.

Opakowanie:

  • kanister 20 kg

Quickflock

Koagulant w płynie do ciągłej koagulacji wody w dużych basenach wyposażonych w automatyczną instalacją dozującą.

Opakowanie:

  • kanister 20 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com