Chemia basenowa BAYROL

Decalcit Super

Decalcit Super

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Decalcit Super bardzo skutecznie usuwa osady wapnia (kamienia), rdzy i innych zanieczyszczeń w basenach i na ich obrzeżach, w sanitariatach oraz w szatniach.

Preparat posiada dużą zdolność rozpuszczania bardzo starych osadów kamienia ułatwiając czyszczenie zaniedbanych basenów. Jest biologicznie degradowany. Dzięki nowej recepturze preparat ma większą lepkość i lepiej przylega do pionowych powierzchni ułatwiając czyszczenie.

Decalcit Super zawiera 20% kwas solny, alkohol, kationowe środki powierzchniowo-czynne, inhibitory korozji oraz substancje zapachowe i pomocnicze.

Sposób użycia

Przed czyszczeniem należy dokładnie zwilżyć czyszczone powierzchnie.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia preparat Decalcit Super należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:5 do 1:1 (1 l do 5 l preparatu na 5 l wody).

Roztwór należy nanieść na czyszczone powierzchnie, pozostawić na 10 - 15 minut, wyszczotkować i następnie dokładnie spłukać wodą. Przy utrzymujących się osadach wapnia zabieg należy powtórzyć.

Powierzchnie malowane i aluminiowe oraz elementy chromowane można czyścić preparatem Decalcit Super, ale rozcieńczonym wodą przynajmniej w stosunku 1 : 5.

Po 5 minutowej reakcji czyszczone powierzchnie należy spłukać dokładnie wodą. Zastosowanie ciepłej wody znacznie wzmacnia działanie preparatu.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

 • Butelka 1 l.
 • Kanister 3 l.
 • Kanister 10 kg.

Ważne wskazówki

Czyszczone pomieszczenia należy dobrze wietrzyć.

Decalcit Super nie powinien być stosowany do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie kwasów (wykładziny marmurowe, kamienne, nieodporne na kwas płytki ceramiczne i emalie).

Tłuste osady należy czyścić za pomocą preparatów Adisan lub Bordnet.

Zagrożenia ( H; P )

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H290 – Może powodować korozję metali.
P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Działa drażniąco. Wdychanie oparów w stężeniach znacznie przekraczających NDSCh może spowodować nekrozę komórek nabłonkowych i wywołać chemiczne zapalenie płuc.

Kontakt ze skórą: Działa żrąco. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia skóry (a nawet nadżerek) mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub powtarzający się kontakt może przyczynić się do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i jej wysuszenia, co może prowadzić od dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Rozpryski działają żrąco. Opary działają drażniąco. Może spowodować poważne uszkodzenie wzroku (zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie rogówki).

Po połknięciu: Działa żrąco na błonę śluzową ust, gardła, układu pokarmowego. U osób po przebytych chorobach lub zabiegach medycznych, nie można wykluczyć perforacji układu pokarmowego.W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia lub po kontakcie z oczami niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: Ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. Jeśli objawy nie ustępują lub stan poszkodowanego pogarsza się, zapewnić pomoc lekarską. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze spłukać wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Niezwłocznie przemywać przez ok. 15 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym odpornym na kwasy np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać sorbent - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego usunięcia. Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami - sekcja 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu sorbentu, zmyć dużą ilością wody z detergentem. Rozlane na posadzce niewielkie ilości – zebrać wilgotną ścierką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

06 01 02* kwas chlorowodorowy.

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt zapalny w wysokiej temperaturze, na granicy klasyfikacji, jako mieszanina łatwopalna [3]. Stosować dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, woda – prądy rozproszone. 

Opary zapalają się w temperaturze ok. 55-60 oC. Podczas pożaru wydziela się chlorowodór oraz powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Decalcit Super
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Decalcit Super

Kwaśny preparat w płynie do usuwania dużych osadów kamienia i innych zanieczyszczeń.

Opakowanie:

 • butelka 1 l
 • kanister  3 l
 • kanister 10 kg

Bordnet Gel

Zasadowy preparat w postaci żelu do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

 • kanister 10 kg

Bordnet

Zasadowy preparat w płynie do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

 • butelka 1 l

Adilon S

Kwaśny preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

 • kanister 10 kg

Adilon N

Obojętny preparat do czyszczenie ogólnego wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie środków kwaśnych i zasadowych.
Zalecany do czyszczenia szyb.

Opakowanie:

 • kanister 10 kg

Adilon B

Zasadowy preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

 • kanister 10 kg

Adisan

Zasadowy preparat w proszku do czyszczenia basenów foliowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie:

 • puszka 1 kg

Decalcit Filter

Kwaśny preparat w proszku do usuwania kamienia i zanieczyszczeń z filtrów basenowych.

Opakowanie:

 • puszka 1 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com