Chemia basenowa BAYROL

Bordnet Gel

Bordnet Gel

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Bordnet Gel jest przeznaczony do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów. Preparat posiada dużą zdolność rozpuszczania starych osadów brudu, tłuszczu i mydła ułatwiając czyszczenie zaniedbanych basenów. Ze względu na dużą lepkość żel jest idealnym środkiem do czyszczenia pionowych powierzchni.

Preparat działa łagodnie na czyszczone powierzchnie i można go stosować do wszystkich rodzajów okładzin basenów (ceramika, folia, tworzywa sztuczne i stal nierdzewna). Jest biologicznie degradowany.

Bordnet Gel jest gotowym do bezpośredniego użycia żelem (bez rozcieńczania) i zawiera wodorotlenek potasu, anionowe substancje powierzchniowo-czynne oraz substancje pomocnicze (zapachowe i zagęszczające).

Sposób użycia

Nierozcieńczony żel nanieść za pomocą szmatki, gąbki lub szczotki na zanieczyszczone powierzchnie i pozostawić na 5 minut. Większe zanieczyszczenia można usunąć przez pocieranie. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię spłukać wodą. Przy dużym zabrudzeniu linii wodnej należy uprzednio obniżyć poziom wody w basenie.

Ważne wskazówki

Preparat wolno stosować tylko do czyszczenia basenów. Bordnet Gel nie nadaje się do czyszczenia materiałów nieodpornych na zasady (aluminium, powierzchnie malowane itp.).

Stare osady kamienia można usunąć za pomocą Decalcit Super.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Kanister 10 kg.

Zagrożenia ( H; P )

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Aerozole mogą wywołać podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego. Symptomy narażenia na aerozole: drapanie w gardle, kaszel. Długotrwałe wdychanie oparów w wysokim stężeniu (np. w zamkniętym pomieszczeniu) może wywołać, u osób podatnych, bóle głowy, spłycenie oddechu, uczucie osłabienie, podrażnienie błon śluzowych..

Kontakt ze skórą: Długotrwały lub powtarzający się kontakt może spowodować utratę naturalnego natłuszczenia skóry, prowadzące od dermatozy ze zużycia. Rozpryski drobnych kropel pozostawione na skórze na nieosłoniętych częściach skóry (twarz, szyja, dłonie), mogą wywołać podrażnienia skóry - objawy w postaci zaczerwienienia, wysypki, wysuszenia skóry - mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Rozpryski cieczy wywołują cofające się podrażnienia oczu (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie).

Po połknięciu: Może wystąpić odczuwanie dyskomfortu w układzie pokarmowym i dolegliwości gastryczne - uczucie wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka.

Reakcja z kwasem żołądkowym prowadzi do wydzielenia się ditlenku węgla - po spożyciu większej ilości, u osób podatnych lub po przebytych chorobach, istnieje ryzyko perforacji ściany żołądka pod wpływem wzrostu ciśnienia.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: Ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. Jeśli objawy nie ustępują lub stan poszkodowanego pogarsza się, zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze spłukać wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Niezwłocznie przemywać przez ok. 10 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Jeśli dolegliwości nie ustępują - zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą.  Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Jeśli dolegliwości nie ustępują - zapewnić pomoc lekarską.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym odpornym na kwasy np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać sorbent - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego usunięcia. Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami - sekcja 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu sorbentu, zmyć dużą ilością wody z detergentem. Rozlane na posadzce niewielkie ilości – zebrać wilgotną ścierką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

07 06 99 – inne niewymienione odpady.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

07 06 99 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt zapalny w wysokiej temperaturze, na granicy klasyfikacji, jako mieszanina łatwopalna [3]. Stosować dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, woda – prądy rozproszone. 

Opary zapalają się w temperaturze ok. 50-55 oC. Podczas pożaru może wydzielać się chlorowodór i tlenki fosforu, oraz powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Bordnet Gel
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Decalcit Super

Kwaśny preparat w płynie do usuwania dużych osadów kamienia i innych zanieczyszczeń.

Opakowanie:

  • butelka 1 l
  • kanister  3 l
  • kanister 10 kg

Bordnet Gel

Zasadowy preparat w postaci żelu do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Bordnet

Zasadowy preparat w płynie do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • butelka 1 l

Adilon S

Kwaśny preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon N

Obojętny preparat do czyszczenie ogólnego wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie środków kwaśnych i zasadowych.
Zalecany do czyszczenia szyb.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon B

Zasadowy preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adisan

Zasadowy preparat w proszku do czyszczenia basenów foliowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg

Decalcit Filter

Kwaśny preparat w proszku do usuwania kamienia i zanieczyszczeń z filtrów basenowych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com