Chemia basenowa BAYROL

Bordnet

Bordnet

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Bordnet jest gęstym płynem przeznaczonym do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów. Posiada dużą zdolność rozpuszczania starych osadów brudu, tłuszczu i mydła ułatwiając czyszczenie zaniedbanych basenów. Butelka z preparatem wyposażona jest w spryskiwacz ułatwiający nanoszenie preparatu na czyszczone powierzchnie.

Preparat działa łagodnie na czyszczone powierzchnie i można go stosować do wszystkich rodzajów okładzin basenów (ceramika, folia, tworzywa sztuczne i stal nierdzewna). Jest biologicznie degradowany.

Bordnet jest preparatem gotowym do bezpośredniego użycia (bez rozcieńczania) i zawiera wodorotlenek sodu, alkohol, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne oraz substancje pomocnicze (zapachowe i zagęszczające).

Sposób użycia

Nierozcieńczonym preparatem spryskać zanieczyszczone powierzchnie i odczekać kilka minut, a następnie gąbką lub szmatką zetrzeć zanieczyszczenia. Większe zanieczyszczenia można usunąć przez pocieranie. Szmatkę lub gąbkę należy często płukać w wiadrze z wodą, a następnie wyżymać. Przy dużym zabrudzeniu linii wodnej należy uprzednio obniżyć poziom wody w basenie.

Ważne wskazówki

Bordnet wolno stosować tylko do czyszczenia basenów. Nie nadaje się do czyszczenia materiałów nieodpornych na zasady (aluminium, powierzchnie malowane itp.).

Stare osady kamienia można usunąć za pomocą Decalcit Super.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Butelka 1 l (ze spryskiwaczem).

Zagrożenia ( H; P )

H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Wdychanie aerozoli w stężeniach przekraczających wartość NDS / NDSCh może wywołać podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego. U osób szczególnie podatnych mogą wystąpić oparzenia układu oddechowego. Objawy w postaci kataru, kaszlu, bólu w klatce piersiowej mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt ze skórą: Działa drażniąco. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia skóry (a nawet nadżerek) mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub często powtarzający się kontakt powoduje utratę naturalnej ochrony lipidowej i wysuszenie skóry, co dodatkowo zwiększa ryzyko uszkodzenia skóry i wystąpienia dermatozy ze zużycia. Pozostawanie produktu na powierzchni skóry przez długi czas, może spowodować oparzenia skóry. 

Kontakt z oczami: Działa drażniąco. Może wywołać cofające się uszkodzenie (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie). U osób szczególnie podatnych może wywołać poważniejsze uszkodzenie wzroku (zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie i uszkodzenie rogówki).

Po połknięciu: Spożycie powoduje podrażnienie błony śluzowej ust, gardła, układu pokarmowego. Można oczekiwać reakcji ze strony układu pokarmowego – bóle brzucha, biegunka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: W przypadku podejrzenia zatrucia aerozolem lub oparami, ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Oczy dokładnie, przez ok. 15 minut, przemyć dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym odpornym na kwasy np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać sorbent - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego usunięcia. Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami - sekcja 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu sorbentu, zmyć dużą ilością wody z detergentem. Rozlane na posadzce niewielkie ilości – zebrać wilgotną ścierką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

06 02 04* wodorotlenek sodowy i potasowy

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

07 06 99 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny.

Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i alkaliczne dymy. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne. Pozostałości po odparowaniu wody mogą się zapalić.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Bordnet
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Decalcit Super

Kwaśny preparat w płynie do usuwania dużych osadów kamienia i innych zanieczyszczeń.

Opakowanie:

  • butelka 1 l
  • kanister  3 l
  • kanister 10 kg

Bordnet Gel

Zasadowy preparat w postaci żelu do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Bordnet

Zasadowy preparat w płynie do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • butelka 1 l

Adilon S

Kwaśny preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon N

Obojętny preparat do czyszczenie ogólnego wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie środków kwaśnych i zasadowych.
Zalecany do czyszczenia szyb.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon B

Zasadowy preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adisan

Zasadowy preparat w proszku do czyszczenia basenów foliowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg

Decalcit Filter

Kwaśny preparat w proszku do usuwania kamienia i zanieczyszczeń z filtrów basenowych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com