Chemia basenowa BAYROL

Adilon B

Adilon B

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Adilon B szybko i skutecznie usuwa osady brudu, tłuszczu i mydła na obrzeżach i w obejściach basenów, w kabinach natryskowych, sanitariatach i szatniach. Działa bardzo delikatnie na czyszczone powierzchnie.

Adilon B doskonale rozpuszcza stare osady brudu i działa jednocześnie jako środek dezynfekcyjny, dezodorant i odświeżacz powietrza.

Nie pieni się i jako produkt mocno skoncentrowany może być stosowany we wszystkich maszynach myjących odpornych na zasadowe środki myjące.

Adilon B zawiera roztwór wodorotlenku sodu, anionowe środki powierzchniowo-czynne, alkohol oraz substancje pomocnicze (zapachowe i inne).

Jest produktem biologicznie degradowanym zgodnie z procedurami OECD i spełniającym całkowicie przepisy dotyczące detergentów.

Sposób użycia

Zależnie od stopnia zanieczyszczeń stosować w postaci roztworu od 1:50 do 1:10 (0,2 l do 1 l preparatu na 10 l wody). Użycie ciepłej wody znacznie poprawia wynik czyszczenia.

Roztwór należy nanieść na czyszczone powierzchnie i pozostawić na 10 minut. Czyszczone powierzchnie można wyszczotkować, a następnie spłukać dokładnie wodą.

W przypadku starych i trudnych do usunięcia osadów brudu Adilon B można nanieść w postaci nierozcieńczonej na odporne na zasady powierzchnie. Pozostawić na 5 minut, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Ważne wskazówki

Adilon B nie może być stosowany na powierzchniach nieodpornych na zasady jak aluminium, powierzchnie malowane itp.

Adilon B nie nadaje się do usuwania wapnia (kamienia). W takim wypadku zaleca się użycie produktu Decalcit Super.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Kanister 10 kg.

Zagrożenia ( H; P )

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H290 – Może powodować korozję metali.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA : wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: Wdychanie oparów w stężeniach znacznie przekraczających NDSCh może spowodować nekrozę komórek nabłonkowych i wywołać chemiczne zapalenie płuc.

Kontakt ze skórą: Działa żrąco. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia skóry (a nawet nadżerek) mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Długotrwały lub powtarzający się kontakt może przyczynić się do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i jej wysuszenia, co może prowadzić od dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Rozpryski działają żrąco. Opary działają drażniąco. Może spowodować poważne uszkodzenie wzroku (zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie rogówki).

Po połknięciu: Działa żrąco na błonę śluzową ust, gardła, układu pokarmowego. U osób po przebytych chorobach lub zabiegach medycznych, nie można wykluczyć perforacji układu pokarmowego.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia lub po kontakcie z oczami niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Po wdychaniu: Ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. Jeśli objawy nie ustępują lub stan poszkodowanego pogarsza się, zapewnić pomoc lekarską. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze spłukać wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Niezwłocznie przemywać przez ok. 15 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym odpornym na kwasy np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać sorbent - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego usunięcia. Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Postępowanie z odpadami - sekcja 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu sorbentu, zmyć dużą ilością wody z detergentem. Rozlane na posadzce niewielkie ilości – zebrać wilgotną ścierką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

06 02 04* wodorotlenek sodowy i potasowy.

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt zapalny w wysokiej temperaturze, na granicy klasyfikacji, jako mieszanina łatwopalna. Stosować dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, woda – prądy rozproszone. 

Opary zapalają się w temperaturze ok. 50-55 oC. Podczas pożaru może wydzielać się chlorowodór i tlenki fosforu, oraz powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Decalcit Super

Kwaśny preparat w płynie do usuwania dużych osadów kamienia i innych zanieczyszczeń.

Opakowanie:

  • butelka 1 l
  • kanister  3 l
  • kanister 10 kg

Bordnet Gel

Zasadowy preparat w postaci żelu do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Bordnet

Zasadowy preparat w płynie do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • butelka 1 l

Adilon S

Kwaśny preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon N

Obojętny preparat do czyszczenie ogólnego wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie środków kwaśnych i zasadowych.
Zalecany do czyszczenia szyb.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon B

Zasadowy preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adisan

Zasadowy preparat w proszku do czyszczenia basenów foliowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg

Decalcit Filter

Kwaśny preparat w proszku do usuwania kamienia i zanieczyszczeń z filtrów basenowych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com