Chemia basenowa BAYROL

Adisan

Adisan

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Adisan umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie osadów brudu, tłuszczu i sadzy na obrzeżach basenów oraz w basenach foliowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Usuwanie zanieczyszczeń jest niezwykle łatwe, a na czyszczonych powierzchniach powstaje cienka powłoka zabezpieczająca przed ponownym zabrudzeniem.

Adisan w postaci proszku zawiera fosforany, krzemiany, węglany, niejonowe środki powierzchniowo-czynne i substancje pomocnicze.

Sposób użycia

Czyszczenie ścian basenów - nanieść Adisan na mokrą szmatę lub gąbkę i zetrzeć zanieczyszczenia. Szmatę lub gąbkę często płukać w wiadrze z wodą i wyżymać.

Czyszczenia powierzchni - w zależności od stopnia zabrudzeń stosować Adisan w proszku lub w postaci 10% roztworu (1 kg preparatu na 10 l wody). Spryskać zwilżone powierzchnie, wyszorować i spłukać dobrze wodą.

Czyszczenie basenów foliowych – posypać proszkiem Adisan zwilżone powierzchnie i wyszorować przy użyciu szczotki, a następnie spłukać dobrze wodą. Użycie ciepłej wody znacznie ułatwia czyszczenie.

Adisan w postaci 10% roztworu nadaje się też doskonale do czyszczenia wszelkiego rodzaju tkanin technicznych (folii), z których wykonane są przykrycia basenów.

Ważne wskazówki

Adisan nie nadaje się do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie zasad.

W celu usunięcia osadów wapnia zaleca się stosowanie produktu Decalcit Super.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Puszka 1 kg.

Zagrożenia ( H; P )

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA : wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: W normalnych warunkach nie wydzielają się szkodliwe opary. Pyły działają drażniąco na błony śluzowych nosa, gardła i układu oddechowego. U osób szczególnie wrażliwych wdychany pył może prowadzić do nekrozy komórek nabłonkowych układu oddechowego. Połykanie pyłu zatrzymanego na śluzowce nosa i gardła, może wywołać objawy jak po spożyciu. Symptomy narażenia: drapanie w gardle, kaszel, katar, trudności w oddychaniu.

Kontakt ze skórą: Działa drażniąco. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia skory, nadżerek, mogą wystąpić po opóźnieniem po ekspozycji. Długotrwały lub często powtarzający się kontakt  powoduje utratę naturalnej ochrony lipidowej i wysuszenie skory, co dodatkowo zwiększa ryzyko uszkodzenia skory i wystąpienie dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Pyły i stężone roztwory działają drażniąco i wywołują uszkodzenie wzroku (zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie, nieostre widzenie). W przypadku zaniedbania płukania oczu, może spowodować poważne uszkodzenie (zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie i uszkodzenie rogówki).

Po połknięciu: Działa drażniąco na błony śluzowe jamy ustnej, gardła i przełyku. Mogą wystąpić: ślinotok, złuszczenie błony śluzowej jamy ustnej, bole brzucha, wymioty, biegunka. Po połknięciu wywołuje uczucie wzdęcia, nudności, wymioty, biegunkę.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia lub po kontakcie z oczami niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Po wdychaniu: Produkt nie wydziela szkodliwych oparów w normalnych warunkach. W przypadku zatrucia inhalacyjnego pyłem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone – wezwać pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem i spłukać wodą. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, złuszczenia, nadżerek lub innych objawów uszkodzenia skory, w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia -zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozszczelnienia pojemnika zebrać mechanicznie. Zebrany produkt i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Postępowanie z odpadami - sekcja 13.

Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać przy pomocy odkurzacza, po czym, zmyć dużą ilością wody. W przypadku rozsypania małych ilości produktu – zebrać proszek wilgotną ścierką i zmyć podłoże wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

 06 02 99* inne niewymienione odpady.

 Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny.

Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania, tym silnie alkaliczne dymy i aerozole. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Adisan
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Decalcit Super

Kwaśny preparat w płynie do usuwania dużych osadów kamienia i innych zanieczyszczeń.

Opakowanie:

  • butelka 1 l
  • kanister  3 l
  • kanister 10 kg

Bordnet Gel

Zasadowy preparat w postaci żelu do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Bordnet

Zasadowy preparat w płynie do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • butelka 1 l

Adilon S

Kwaśny preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon N

Obojętny preparat do czyszczenie ogólnego wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie środków kwaśnych i zasadowych.
Zalecany do czyszczenia szyb.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon B

Zasadowy preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adisan

Zasadowy preparat w proszku do czyszczenia basenów foliowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg

Decalcit Filter

Kwaśny preparat w proszku do usuwania kamienia i zanieczyszczeń z filtrów basenowych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com