Chemia basenowa BAYROL

Decalcit Filter

Decalcit Filter

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Decalcit Filter usuwa osady wapnia (kamienia) i inne zanieczyszczenia z filtrów basenowych, przez co znacznie poprawia skuteczność filtrowania. Nie zawiera kwasu solnego.

Może również służyć do usuwania osadów wapnia z innych powierzchni (rolet basenowych, elementów wyposażenia itp.) pod warunkiem, że są one wykonane z materiałów kwasoodpornych.

Decaltit Filter posiada bardzo dużą zdolność rozpuszczania osadów wapnia. Zawiera inhibitory korozji i nie uszkadza materiałów z jakich wykonano filtry. Działa zarazem bakteriobójczo i szybko dezynfekuje filtry.

Decalcit Filter jest preparatem czyszczącym w postaci proszku o kwaśnym odczynie i zawierającym kwas amidosulfonowy, środki powierzchniowo-czynne oraz inhibitory korozji.

Sposób użycia

Intensywne czyszczenie filtrów – jeden/dwa razy w roku wlać 10 % roztwór Decalcit Filter (1 kg preparatu na 10 l wody) do opróżnionego z wody zbiornika filtra i pozostawić na noc. Następnego dnia należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Bieżąca konserwacja filtrów – raz na dwa miesiące umieścić 300 – 500 g Decalcit Filter w skimmerze. Ustawić zawór wielopołożeniowy w położeniu płukania wstecznego i poprzez krótkie włączenie pompy obiegowej wprowadzić roztwór do filtra. Następnie wyłączyć pompę. Po upływie jednej godziny należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne.

Filtry kartuszowe - pozostawić wkład filtracyjny na noc w 10% roztworze Decalcit Filter.

Następnego dnia wypłukać dokładnie wkład filtracyjny w wodzie.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Puszka 1 kg.

Ważne wskazówki

Nie stosować preparatu do materiałów nieodpornych na kwasy jak aluminium, płytki ceramiczne nieodporne na kwas, powłoki lakiernicze itp.

Zagrożenia ( H; P )

H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: W normalnych warunkach nie wydzielają się szkodliwe opary. Pyły mogą wywołać podrażnienie błony śluzowej nosa, gardła i układu oddechowego. Połykanie pyłu zatrzymanego na śluzówce nosa i gardła, może wywołać objawy jak po spożyciu. Symptomy narażenia: drapanie w gardle, kaszel, katar.

Kontakt ze skórą: Działa drażniąco na skórę. Objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia, w skrajnych przypadkach nadżerek, mogą wystąpić po opóźnieniem po ekspozycji.

Długotrwały lub często powtarzający się kontakt powoduje utratę naturalnej ochrony lipidowej i wysuszenie skóry, prowadzące do wystąpienie dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Działa drażniąco, wywołując zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie, nieostre widzenie. W przypadku zaniedbania niezwłocznego płukania oczu, może spowodować zapalenie spojówek, przebarwienia tęczówki, zmętnienie i uszkodzenie rogówki.

Po połknięciu: Może wywołać podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku. Mogą wystąpić: ślinotok, złuszczenie błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha, wymioty, biegunka. Po spożyciu stężonego roztworu produktu - u osób szczególnie podatnych (lub po przebytych chorobach) nie można wykluczyć perforacji układu pokarmowego

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-chować odpowiednie środki ostrożności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza

Po wdychaniu: Produkt nie wydziela szkodliwych oparów w normalnych warunkach. W przypadku podejrzenia inhalacji pyłu - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem i spłukać wodą. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, złuszczenia, nadżerek - zasięgnąć porady lekarza dermatologa. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W przypadku przedłużających się dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Zapewnić pomoc lekarza.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozszczelnienia pojemnika – wysypania zawartości - zebrać mechanicznie.

Zebrany produkt i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Postępowanie z odpadami - pkt 13. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać przy pomocy odkurzacza, po czym, zmyć dużą ilością wody.

Postępowanie z odpadami produktu

06 01 06* inne kwasy.

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

07 06 99 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny. Podczas pożaru powstają produkty pirolizy (amoniak, ditlenek siarki). Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Decalcit Filter
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Czyszczenie i dezynfekcja

Preparaty kwaśne, obojętne i zasadowe

Decalcit Super

Kwaśny preparat w płynie do usuwania dużych osadów kamienia i innych zanieczyszczeń.

Opakowanie:

  • butelka 1 l
  • kanister  3 l
  • kanister 10 kg

Bordnet Gel

Zasadowy preparat w postaci żelu do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Bordnet

Zasadowy preparat w płynie do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Opakowanie:

  • butelka 1 l

Adilon S

Kwaśny preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon N

Obojętny preparat do czyszczenie ogólnego wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie środków kwaśnych i zasadowych.
Zalecany do czyszczenia szyb.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adilon B

Zasadowy preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych.
Zalecany do maszyn myjących.

Opakowanie:

  • kanister 10 kg

Adisan

Zasadowy preparat w proszku do czyszczenia basenów foliowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg

Decalcit Filter

Kwaśny preparat w proszku do usuwania kamienia i zanieczyszczeń z filtrów basenowych.

Opakowanie:

  • puszka 1 kg
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com