Chemia basenowa BAYROL

Calcinex

Calcinex

Stabilizacja twardości wody

Preparaty do stabilizacji twardości wody

Calcinex zapobiega wytrącaniu i odkładaniu się związków powodujących twardość wody, a zwłaszcza związków wapnia. Przez jego stosowanie można zapobiec zmętnieniu wody i osadzaniu się związków wapnia w basenach, filtrach i wymiennikach ciepła.

Ponadto Calcinex dodany odpowiednio wcześnie do basenu wiąże jony metali zawarte w wodzie i tym samym zapobiega zabarwieniom wody. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy do napełniania i uzupełniania wody w basenie używana jest nieuzdatniona woda studzienna.

Calcinex posiada obojętny odczyn pH i jest odporny na działanie chloru. Nie zawiera fosforanów, a tym samym nie stanowi pożywki dla wodorostów. Ma postać bezwonnego jasnożółtego płynu gotowego do bezpośredniego użycia i zawiera kwas poliwęglowy.

Sposób użycia

Calcinex należy dozować zaraz po napełnieniu basenu.

Dozowanie zależy od twardości wody i wynosi 15 – 30 ml na 1 m3 wody w basenie:

0 – 150 dH (stopień niemiecki) - 15 ml/m3
15 – 200 dH - 20 ml/m3
20 – 250 dH  - 25 ml/m3
> 250 dH - 30 ml/m3

Przy temperaturach wody powyżej 280 C zaleca się zwiększenie dozowanych ilości od 30% do 50%. Kolejne dozowania zależą od ilości dodawanej świeżej wody

Ważne wskazówki

Stosowanie preparatu Calcinex jest szczególnie zalecane na basenach posiadających żaluzje, gdyż zapobiega osadzaniu się wapnia na trudnych do czyszczenia lamelkach.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Wielkość opakowania

Butelka 1 l.

Zagrożenia ( H; P )

H i P – nie są wymagane.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. 

Po wdychaniu: W normalnych warunkach nie wydzielają się szkodliwe opary. Wdychanie aerozoli może wywołać podrażnienia błony śluzowych układu oddechowego, z objawami w postaci drapania w gardle, świszczącego oddechu, suchego kaszlu, trudności w oddychaniu.

Kontakt ze skórą: Może wywołać przemijające podrażnienia skóry. Długotrwały lub powtarzający się kontakt może przyczynić się do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i jej wysuszenia, co może prowadzić do dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Rozpryski cieczy mogą wywołać podrażnienia i cofające się uszkodzenie (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie).

Po połknięciu: Brak informacji o działaniu produktu jako takiego. W pierwszym rzędzie można oczekiwać objawów ze strony układu pokarmowego, jak ślinotok lub suchość gardła, ból gardła, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: W razie podejrzenia zatrucia inhalacyjnego, ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. Jeśli objawy nie ustępują lub stan poszkodowanego pogarsza się, zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze spłukać wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Przemywać przez ok. 15 minut bieżącą wodą, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Jeśli dolegliwości nie ustępują - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Jeśli dolegliwości nie ustępują, zapewnić pomoc lekarską.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową, czyściwem. Zebrać sorbent i grunt - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Postępowanie z odpadami - pkt 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Nie używać żadnych rozpuszczalników. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać dokładnie czyściwem, a następnie zmyć wodą.

Postępowanie z odpadami produktu

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie

07 06 99 inne niewymienione odpady

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

07 06 99 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny. Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i alkaliczne dymy. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne. Pozostałości po odparowaniu wody mogą się zapalić.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 604 129 293, 602 368 795, 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl ,strona www: www.maytronics.pl

Dokumenty do pobrania

Karta Calcinex
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Stabilizacja twardości wody

Preparaty do stabilizacji twardości wody

Calcinex

Preparat zapobiegający tworzeniu się kamienia w basenach, filtrach i wymiennikach ciepła. Zapobiega także zabarwieniu wody przez jony metali.

Opakowanie:

  • butelka 1 l
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com